ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบทั่วไป โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากคะแนน GAT-PAT ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้วนั้น ปรากฏผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยแยกเป็นสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ มีดังนี้
ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ใน วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ตามสถานที่ดังนี้
#คณะครุศาสตร์ สัมภาษณ์ที่ อาคาร ๑ ศ.พิเศษบุญถิ่น อัตถากร อาคาร ๗  อาคาร๘ และอาคาร ๑๑
-สาขาวิชาภาษาไทย อาคาร ๑ ศ.พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ห้อง ๑๒๐๓
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาคาร ๑ ศ.พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ห้อง ๑๒๐๔
-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาคาร ๗ ห้อง ๗๒๕
-สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย อาคาร ๑๑ ห้องประชุมชั้น ๓
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อาคาร ๑ ศ.พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ห้อง ๑๒๐๘
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาคาร ๑ ศ.พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ห้อง ๑๒๐๖
-สาขาวิชาเคมี อาคาร ๑ ศ.พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ห้อง ๑๒๐๑
-สาขาวิชาฟิสิกส์ อาคาร ๑ ศ.พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ห้อง ๑๓๒๔
-สาขาวิชาชีววิทยา อาคาร ๑ ศ.พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ห้อง ๑๓๒๖
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อาคาร ๘ ห้อง ๘๑๕
-สาขาวิชาสังคมศึกษา อาคาร ๑ ศ.พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ห้อง ๑๒๐๗
-สาขาวิชาบรรณารักษ์และการสอนภาษาอังกฤษ อาคาร ๑ ศ.พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ห้อง ๑๑๐๘
-สาขาวิชาการสอนภาษาจีน อาคาร ๑ ศ.พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ห้อง ๑๑๑
-สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อาคาร ๑ ศ.พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ห้อง ๑๒๐๒
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา อาคาร ๑ ศ.พิเศษบุญถิ่น อัตถากรห้อง ๑๔๒๗
-สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ อาคาร ๑ ศ.พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ห้อง ๑๒๐๘
-สาขาวิชาการประถมศึกษา อาคาร ๑ ศ.พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ห้อง ๑๑๒
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคาร ๑ ศ.พิเศษบุญถิ่น อัตถากรห้อง ๑๒๐๘
-สาขาวิชาการจัดการกีฬา อาคาร ๑ ศ.พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ห้อง ๑๔๒๕
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร ๑๐ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  
อาคาร ๑๐ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องประชุมพรพิรุณ
อาคาร ๑๐ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องประชุมเคียงคะคาง
#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเปลี่ยนสถานที่ จาก อาคาร ๓ และ อาคาร ๔ เป็น อาคาร ๓๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส่วนสาขาวิชาใด อยู่ห้องอะไร ทางคณะจะประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร ๓๖ ในวันสอบสัมภาษณ์ ต่อไป

อาคาร ๔ ห้อง ๑๐๒ ,๔๐๑, ๔๐๖ และ ๔๐๗
#คณะวิทยาการจัดการ อาคาร๓๔ ห้องประชุมเธียร์เตอร์  
#คณะนิติศาสตร์ อาคาร ๓๓ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์   
#คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาคาร ๑๕ ห้อง ๑๕๐๙๐๔ , อาคาร ๑๕ ห้อง ๑๕๑๑๐๓-๕ 
#คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ๓๕ ห้อง ๓๕๐๗๐๑  
#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓๘ ห้องประชุมคณะห้อง ๑,๒,๓ และ ๔  
#คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๓๗ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ๑  

ถ้าไม่มาสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก
สามารถเลือกสาขาวิชาที่สามารถเปิดรับนักศึกษาเพิ่มได้

ตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ เท่านั้น

คลิกเพื่อเลือกสาขาวิชาใหม่

ค้นหารายชื่อ


กำลังโหลดข้อมูล


All Rights Reserved. Rajabhat Maha Sarakham University Designed & Developed by Mr.Ekkaphan Khampila, Computer Center, RMU