ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563

    รอบ รับตรงโดยคณะดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

บันทึกข้อมูลการสมัคร
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลการศึกษา
เช่น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-ภาษา / ช่างไฟฟ้า / การบัญชี เป็นต้น
ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา