การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงอิสระโดยคณะดำเนินการ

ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ ออนไลน์ ที่เวปไซต์ www.rmu.ac.th
ตั้งแต่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
พร้อมพิมพ์ใบชําระเงิน และ เงินค่าสมัคร 200 บาทและค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 5,380 บาท
นําไปชําระ เงินที่ธนาคารตามที่ระบุภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562