ข้อมูลสถิตินี้เป็นเพียงข้อมูลการกรอกข้อมูลสมัครเท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลผู้ชำระเงินค่าสมัคร
รหัส สาขาวิชา ระดับ หลักสูตร อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3
56313002 ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 105 169 84
56313005 นาฏศิลป์และการละคร ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 26 17 15
56313006 สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 4 12 5
56313008 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 21 54 40
56313012 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 30 37 45
56313014 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 19 49 26
56313015 เทคโนโลยีดนตรี ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 5 9 3
56313016 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 7 23 7
56313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 36 16 17
57313017 ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 2 5 4
58311029 การจัดการการกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 73 71 18
60313034 ภาษาจีน (แขนงวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ) ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 16 18 19
60313035 ภาษาจีน (แขนงการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 2+1+1) ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 20 22 32
60313036 ภาษาไทย (แขนงภาษาไทยเพื่ออาชีพ) ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 29 58 47
60313037 ภาษาไทย (แขนงภาษาและวรรณกรรมไทย) ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 6 16 17
56314030 นิเทศศาสตร์ (แขนงการประชาสัมพันธ์) ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต 7 19 28
56314031 นิเทศศาสตร์ (แขนงการโฆษณา) ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต 14 10 12
56314040 เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 4 8 21
58312130 เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต 25 20 14
58312131 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต 14 12 7
59312132 การจัดการงานช่างและผังเมือง ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต 13 4 10
58316101 นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตรบัณฑิต 135 140 167
56314012 การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต 31 47 32
56314013 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต 18 31 33
56314016 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต 8 8 8
56314017 การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต 72 81 65
56314018 การบริหารการเงิน ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต 21 37 41
57314019 การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต 45 74 82
56314020 การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต 102 127 149
58316209 รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 66 93 79
58316207 รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รัฐศาสตรบัณฑิต 90 119 122
56312001 เคมี ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 16 41 34
56312002 ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 44 81 55
56312003 ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 9 23 13
56312004 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 8 43 32
56312005 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 30 37 46
56312011 สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 169 131 93
56312013 สถิติศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 3 3 1
56312027 ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 0 3
56312028 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 3 3
56312029 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 5 5
56315003 เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 11 21 19
56315005 สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 29 40 16
56315006 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 3 8 4
56315007 บริหารธุรกิจการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 10 14 14
56317004 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 13 22 17
57315012 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 6 21 16
58311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 138 76 36
58317001 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 15 13 14
58317002 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 15 15 15
58317009 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 5 3
59312010 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 21 18 19
59312061 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 3 6
60315013 เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ (แขนงเทคนิคการสัตว์แพทย์) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 20 19 20
60315014 เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ (แขนงการพยาบาลสัตว์) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 5 18 13
60315015 เกษตรศาสตร์ (แขนงพืชศาสตร์) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 28 42 42
60315016 เกษตรศาสตร์ (แขนงการประมง) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 13 21 14
58312101 วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 20 12 17
58312107 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 12 17 13
58312108 วิศวกรรมระบบอาคาร ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 3 10
58312109 วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 10 13 5
58312110 วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 9 10 6
58312111 วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 24 29 19
56313022 ศิลปกรรม (แขนงออกแบบนิเทศศิลป์) ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปบัณฑิต 10 9 3
56313024 วิจิตรศิลป์ ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปบัณฑิต 6 3 4
56313025 ศิลปกรรม (แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์) ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปบัณฑิต 2 3 2
57313023 ศิลปกรรม (แขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์) ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปบัณฑิต 4 8 4
58332130 เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต 18 0 1
58332131 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต 9 10 1
59332132 การจัดการงานช่างและผังเมือง ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต 4 0 0
56334012 การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต 17 3 6
56334013 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต 15 2 1
56334017 การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต 15 25 0
56334020 การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา บัญชีบัณฑิต 66 1 0
56337002 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 1 1
56337004 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 2 1
58337001 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 6 4 0
60335015 เกษตรศาสตร์ (แขนงพืชศาสตร์) ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 2 1
60335016 เกษตรศาสตร์ (แขนงการประมง) ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 1 0
59332101 วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 2 2
59332109 วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 18 5 1
59332110 วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 0 4
59332111 วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 6 3
56341001 ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 368 179 62
56341002 ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 255 80 30
56341005 เคมี ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 94 72 35
56341007 ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 96 69 32
56341008 คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 92 50 36
56341009 วิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 193 167 67
56341011 การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 285 189 96
56341021 สังคมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 353 209 100
57341023 การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 67 37 18
57341024 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 35 23 17
57341025 อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 23 24 19
58341004 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 371 85 32
58341027 บรรณารักษ์ศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 12 21 29
58341028 เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 17 22 17
58341031 การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 233 249 133
58341032 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว - คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 48 42 76
59341006 ชีววิทยา ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 160 107 40
56482050 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง เทคโนโลยีบัณฑิต 12 3 0
รหัสคณะ ชื่อคณะ จำนวนผู้สมัคร (คน)
10 ครุศาสตร์ 2913
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 319
21 วิศวกรรมศาสตร์ 186
30 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 348
40 วิทยาการจัดการ 435
50 เทคโนโลยีการเกษตร 126
61 นิติศาสตร์ 135
62 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 156
70 เทคโนโลยีสารสนเทศ 54
  • คำถาม กรณีที่ต้องการเปลี่ยนสาขาที่สมัคร หรือ เปลี่ยนประเภทการสมัคร จะสามารถทำได้ไหมครับ
  • คำตอบ หากน้องๆ ต้องการเปลี่ยนสาขาที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ หรือ ต้องการเปลี่ยนประเภทการสมัคร ให้ทำกรอกข้อมูลการสมัครใหม่อีกครั้ง จากนั้นให้ทำการชำระค่าสมัครเฉพาะใบสมัครที่น้องๆ ต้องการเท่านั้น
  • คำถาม กรอกข้อมูลการสมัครผิด จะต้องดำเนิการปย่างไรบ้างคะ
  • คำตอบ กรณีที่เป็นข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพราะทางมหาวิทยาลัยจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวอีกครั้งหลังจากน้องๆ เข้าเป็นนักศึกษาแล้ว แต่หากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร เลขประจำตัวประชาชน เกรดเฉลี่ย ความสามารถพิเศษ ให้น้องๆ ทำการสมัครใหม่ในระบบอีกรอบ อย่าลืมชำระเงินเฉพาะใบสมัครที่ต้องการเท่านั้น
  • คำถาม กรณีไม่พบโรงเรียนจะต้องทำอย่างไรคะ
  • คำตอบ หากท่านไม่พบข้อมูลโรงเรียน ให้ติดต่อที่หมายเลข 0-4372-2118-9 ต่อ 304,307 เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลโรงเรียนครับ
  • คำถาม จ่ายค่าสมัครที่ธนาคาสรแล้ว แต่อยากเปลี่ยนสาขาการสมัคร หรือ เปลี่ยนประเภทการสมัครได้ไหมครับ
  • คำตอบ ได้ครับ แต่จะต้องทำการสมัครใหม่ แล้วไปชำระการสมัครที่ธนาคารอีกครั้งครับ