การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภท กศ.บป. รุ่นที่ 34

สมัครเข้าศึกษา

  1. ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี รับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบจากสถานศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  2. ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบเข้าศึกษา) รับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี)
  3. ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) รับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ ออนไลน์ ที่เวปไซต์ www.rmu.ac.th
ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
พร้อมพิมพ์ใบชําระเงิน และ เงินค่าสมัคร 300 บาทนําไปชําระ เงินที่ธนาคารตามที่ระบุภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562