ระบบรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว กรอกแบบฟอร์มการรายงานตัวให้ถูกต้อง พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ยื่นเอกสารรายงานตัว
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ตามกำหนดการรับรายงานตัวในแต่ละประเภทของการรับเข้า
หากพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
image

กำหนดการรับรายงานตัว

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

  • ประภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ
  • ประภทโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • ประเภทโครงการเด็กดีมีที่เรียน (สพม.) และ (อบจ.)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

  • ประภทรอบทั่วไป
  • ประภทรอบทั่วไป (เพิ่มเติม)
  • ประเภทรับตรงคณะ (ที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560)

วันที่ 19 มิถุนายน 2560

  • ประภทรับตรงโดยคณะ (เพิ่มเติม)

เอกสารที่ต้องนำมารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

หลักฐานการรายงานตัว ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารการรายงานตัว พร้อมทั้งเรียงเอกสาร ดังนี้

1. ใบ รบ. หรือใบรายงานผลการศึกษา หรือประกาศนียบัตร หรือใบรับรอง ซึ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว
(วันที่สำเร็จต้องก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2560) ถ่ายสำเนา 2 ฉบับ โดยนำเอกสารฉบับจริงมาประกอบการตรวจหลักฐานด้วย

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 6 ฉบับ พร้อมฉบับจริงเพื่อการตรวจสอบ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 7 ฉบับ พร้อมฉบับจริงเพื่อการตรวจสอบ

4. สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (กรณีหลักฐานไม่ตรงกับชื่อสกุลปัจจุบัน) 2 ฉบับ

5. รูปถ่าย 1 นิ้ว เพื่อติดใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ 1 รูป

6. ใบรายงานตัวที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมติดรูปถ่าย

หมายเหตุ

- วุฒิการศึกษาที่ใช้ ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2560

- สำเนาเอกสารต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ยื่นพร้อมกับเอกสารฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลทำบัตรนักศึกษาใหม่ (เป็นบัตร เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย)

macbook