ติดต่อสอบถาม : 043-712164

ระบบพิมพ์ใบจ่ายเงินเพื่อชำระค่ายืนยันสิทธิ์ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถพิพมพ์ใบยืนยันเข้าศึกษาต่อและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคารได้แล้ว หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแต่ไม่พบรายชื่อให้นำหลักฐานการชำระเงิน มาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยด่วน เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้ทำการตรวจสอบความถุูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง