ติดต่อสอบถาม : 043-712164

ระบบรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถพิพมพ์ใบยืนยันเข้าศึกษาต่อและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคารได้แล้ว หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแต่ไม่พบรายชื่อให้นำหลักฐานการชำระเงิน มาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยด่วน เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้ทำการตรวจสอบความถุูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง