ข้อมูลสถิตินี้เป็นเพียงข้อมูลการกรอกข้อมูลสมัครเท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลผู้ชำระเงินค่าสมัคร
รหัส สาขาวิชา ระดับ หลักสูตร จำนวนผู้สมัคร
56313002 ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 40 คน
56313005 นาฏศิลป์และการละคร ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 6 คน
56313006 สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 0 คน
56313012 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 6 คน
56313014 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 20 คน
56313015 เทคโนโลยีดนตรี ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 0 คน
56313016 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 คน
56313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 2 คน
57313017 ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 คน
58311029 การจัดการการกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 6 คน
60313034 ภาษาจีน(ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ) ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 9 คน
60313035 ภาษาจีน(การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 9 คน
60313036 ภาษาไทย (แขนงภาษาไทยเพื่อการอาชีพ) ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 3 คน
60313037 ภาษาไทย(แขนงภาษาและวรรณกรรมไทย) ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 5 คน
56314030 นิเทศศาสตร์ (แขนงการประชาสัมพันธ์) ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต 4 คน
56314031 นิเทศศาสตร์ (แขนงการโฆษณา) ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต 4 คน
56314040 เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 4 คน
58312130 เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต 1 คน
58312131 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต 3 คน
59312132 การจัดการงานช่างและผังเมือง ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต 0 คน
58316101 นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตรบัณฑิต 48 คน
56314012 การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต 21 คน
56314013 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต 6 คน
56314017 การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต 11 คน
56314018 การบริหารการเงิน ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 คน
57314019 การโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต 16 คน
56314020 การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต 27 คน
58316209 รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 10 คน
58316207 รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รัฐศาสตรบัณฑิต 23 คน
56312001 เคมี ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 10 คน
56312002 ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 13 คน
56312003 ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 คน
56312004 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 9 คน
56312005 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 9 คน
56312011 สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 29 คน
56312013 สถิติศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 คน
56312027 ฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 คน
56315003 เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 2 คน
56315005 สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 5 คน
56315006 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 คน
56315007 บริหารธุรกิจการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 คน
56317004 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 3 คน
57315012 ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 คน
58311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 10 คน
58317001 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 5 คน
58317002 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 คน
58317009 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 คน
59312010 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 คน
59312061 เทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 คน
60315013 เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์(แขนงเทคนิคการสัตวแพทย์) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 12 คน
60315014 เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์(แขนงการพยาบาลสัตว์) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 คน
60315015 เกษตรศาสตร์ (แขนงพืชศาสตร์) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 3 คน
60315016 เกษตรศาสตร์ (แขนงการประมง) ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 คน
58312101 วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 คน
58312107 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 7 คน
58312108 วิศวกรรมระบบอาคาร ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 คน
58312109 วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2 คน
58312110 วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 คน
58312111 วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 คน
56313024 วิจิตรศิลป์ ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปบัณฑิต 0 คน
61313038 ศิลปกรรม ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปบัณฑิต 8 คน
58332130 เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต 0 คน
58332131 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต 0 คน
59332132 การจัดการงานช่างและผังเมือง ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต 0 คน
56334012 การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 คน
56334013 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต 0 คน
56334017 การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต 9 คน
56334020 การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา บัญชีบัณฑิต 9 คน
56337004 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 คน
58337002 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 คน
58332107 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 คน
58332108 วิศวกรรมระบบอาคาร ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 0 คน
59332101 วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 0 คน
59332109 วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 0 คน
59332110 วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 0 คน
59332111 วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 0 คน
56341001 ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 64 คน
56341002 ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 38 คน
56341003 ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 5 คน
56341005 เคมี ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 19 คน
56341007 ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 29 คน
56341009 วิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 31 คน
57341006 ชีววิทยา ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 40 คน
57341011 การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 43 คน
57341023 การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 12 คน
57341024 การศึกษาพิเศษและภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 2 คน
57341025 อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 5 คน
58341004 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 68 คน
58341008 คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 5 คน
58341027 บรรณารักษ์ศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 2 คน
58341028 เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 3 คน
58341031 การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 65 คน
58341032 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว - คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 13 คน
59341034 พลศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต 30 คน
56482050 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง เทคโนโลยีบัณฑิต 4 คน
รหัสคณะ ชื่อคณะ จำนวนผู้สมัคร (คน)
10 ครุศาสตร์ 576
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 78
21 วิศวกรรมศาสตร์ 23
30 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 110
40 วิทยาการจัดการ 117
50 เทคโนโลยีการเกษตร 25
61 นิติศาสตร์ 48
62 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 33
70 เทคโนโลยีสารสนเทศ 8
  • คำถาม กรณีที่ต้องการเปลี่ยนสาขาที่สมัคร หรือ เปลี่ยนประเภทการสมัคร จะสามารถทำได้ไหมครับ
  • คำตอบ หากน้องๆ ต้องการเปลี่ยนสาขาที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ หรือ ต้องการเปลี่ยนประเภทการสมัคร ให้ทำกรอกข้อมูลการสมัครใหม่อีกครั้ง จากนั้นให้ทำการชำระค่าสมัครเฉพาะใบสมัครที่น้องๆ ต้องการเท่านั้น
  • คำถาม กรอกข้อมูลการสมัครผิด จะต้องดำเนิการปย่างไรบ้างคะ
  • คำตอบ กรณีที่เป็นข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพราะทางมหาวิทยาลัยจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวอีกครั้งหลังจากน้องๆ เข้าเป็นนักศึกษาแล้ว แต่หากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร เลขประจำตัวประชาชน เกรดเฉลี่ย ความสามารถพิเศษ ให้น้องๆ ทำการสมัครใหม่ในระบบอีกรอบ อย่าลืมชำระเงินเฉพาะใบสมัครที่ต้องการเท่านั้น
  • คำถาม กรณีไม่พบโรงเรียนจะต้องทำอย่างไรคะ
  • คำตอบ หากท่านไม่พบข้อมูลโรงเรียน ให้ติดต่อที่หมายเลข 0-4372-2118-9 ต่อ 304,307 เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลโรงเรียนครับ
  • คำถาม จ่ายค่าสมัครที่ธนาคาสรแล้ว แต่อยากเปลี่ยนสาขาการสมัคร หรือ เปลี่ยนประเภทการสมัครได้ไหมครับ
  • คำตอบ ได้ครับ แต่จะต้องทำการสมัครใหม่ แล้วไปชำระการสมัครที่ธนาคารอีกครั้งครับ