ระบบรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว กรอกแบบฟอร์มการรายงานตัวให้ถูกต้อง พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ยื่นเอกสารรายงานตัว ตามกำหนดการรับรายงานตัวในแต่ละประเภทของการรับเข้า หากพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
image

กำหนดการรับรายงานตัว

รายงานตัววันที่ 10 มิถุนายน 2562

  • รอบที่ 4 แอดมิชชั่น
  • รอบรับตรงโดยคณะดำเเนินการ ช่วงที่ 2
  • รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

สถานที่รับรายงานตัว
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

หลักฐานการรายงานตัว ปีการศึกษา 2562

ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารรายงานตัว พร้อมทั้งเรียงเอกสาร 1-5 ตามลำดับ ดังนี้

# เอกสาร จำนวน
1 ใบรายงานตัวที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (สีหรือขาวดำก็ได้) 1 ชุด
2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5 ฉบับ
3 สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ฉบับ
4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล 2 ฉบับ
5 เอกสารแสดงวฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร, ปริญญาบัตรหรือใบแสดงผลการเรียนฉบับจบ) 2 ฉบับ

หมายเหตุ

- วุฒิการศึกษาที่ใช้ ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2562

- สำเนาเอกสารต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ยื่นพร้อมกับเอกสารฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มย้ายสิทธิ์รักษาพยาบาล

แบบฟอร์มย้ายทะเบียนบ้าน