นักศึกษาที่มี 2 รหัสนักศึกษา เนื่องจากรายงานตัวหลายประเภท ติดต่อทำการแจ้งความประสงค์ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 2)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่