ค้นหารหัสนักศึกษาใหม่

นักศึกษาที่ชื่อ - สกุล ไม่ถูกต้อง ต้องติดต่อเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 2)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่