ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563

    รอบ รับตรงโดยคณะดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

สถิติการสมัครเรียน
รหัสคณะ ชื่อคณะ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว รายละเอียด
10 ครุศาสตร์ 810 5 สถิติรายสาขา
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 605 19 สถิติรายสาขา
21 วิศวกรรมศาสตร์ 453 16 สถิติรายสาขา
30 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 870 14 สถิติรายสาขา
40 วิทยาการจัดการ 661 12 สถิติรายสาขา
50 เทคโนโลยีการเกษตร 200 3 สถิติรายสาขา
61 นิติศาสตร์ 304 12 สถิติรายสาขา
62 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 286 13 สถิติรายสาขา
70 เทคโนโลยีสารสนเทศ 83 4 สถิติรายสาขา