ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563

    โครงการ Portfolio ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562

สถิติการสมัครเรียน
ชื่อคณะ ลำดับ 1 ลำดับ 2 รวม ชำระเงิน รายละเอียด
ครุศาสตร์ 2,803 662 3,465 456 สถิติรายสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 122 25 147 16 สถิติรายสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ 73 23 96 12 สถิติรายสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 246 108 354 37 สถิติรายสาขา
วิทยาการจัดการ 173 42 215 15 สถิติรายสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 38 15 53 7 สถิติรายสาขา
นิติศาสตร์ 81 33 114 7 สถิติรายสาขา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 76 21 97 8 สถิติรายสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 27 22 49 3 สถิติรายสาขา
รวมทั้งหมด 3,639 951 4,590 561