ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์

ท่านสามารถค้นหาข้อมูล โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

* ไม่ต้องระบุเครื่องหมายขีด (-)
รายละเอียดการยืนยันสิทธิ์

ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562


  • รอบที่ 1 Portfolio
  • เด็กดีมีที่เรียน
  • โควต้าสาธิตฯ

ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com


ผู้มีรายชื่อผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com เพื่อเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ clearing house
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่าน Clearing House ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

*** ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์