ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์

ท่านสามารถค้นหาข้อมูล โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

* ไม่ต้องระบุเครื่องหมายขีด (-)
รายละเอียดการยืนยันสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์
เพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562


  • รอบที่ 2 โครงการรับแบบโควตาพื้นที่

ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ในวันที่ 24-25 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com


ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
เพื่อเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ clearing house
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่าน Clearing House ในวันที่ 29 เมษายน 2562

*** ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์