ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ท่านสามารถค้นหาข้อมูล โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

* ไม่ต้องระบุเครื่องหมายขีด (-)
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ผู้ที่มีรายชื่อต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ใน
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00–16.00น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(ผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องจัดเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ด้วยทุกคน)

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความสามารถพิเศษ ต้องเข้าสอบภาคปฏิบัติ โดยรายงานตัว ณ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 08.00 น.

*** ถ้าไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์