ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ท่านสามารถค้นหาข้อมูล โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

* ไม่ต้องระบุเครื่องหมายขีด (-)
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โครงการรับแบบโควต้าพื้นที่ มีการสอบข้อเขียน โดยใช้คะแนนส่วนกลาง (GAT/PAT) ผู้ที่มีรายชื่อต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ใน
วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 08.00–16.00น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(ผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องจัดเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ด้วยทุกคน)

*** ถ้าไม่มาสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562