ระบบลงทะเบียนเงินช่วยเหลือนักศึกษา

Banner

ระบบลงทะเบียนเงินช่วยเหลือนักศึกษา

(COVID-19 Relief Fund for Students)

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียดการลดค่าเทอม

กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ความคืบหน้าการลดค่าเทอม

ในขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามได้ทำการส่งข้อมูลนักศึกษาในปัจจุบันให้กับทางกระทรวงอุดมศึกษาฯ ตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของข้อมูลแล้ว และได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในรอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. รอยืนยันสิทธิ์ คือ นักศึกษาที่ข้อมูลถูกต้องและได้รับความช่วยเหลือค่าธรรมเนียการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและกระทรวงอุดมศึกษาฯ
 2. ข้อมูลซ้ำซ้อน คือ นักศึกษาที่มีข้อมูลอยู่มากกว่า 1 มหาวิทยาลัย หรือ มีรหัสนักศึกษามากกว่า 1 รหัสในมหาวิทยาเดียว
 3. เลขบัตรไม่ถูกต้อง คือ นักศึกษาที่มีข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง หากต้องการรับความช่วยเหลือจะแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อส่งข้อมูลใหม่อีกครั้ง

นักศึกษาต้องยืนยันการรับสิทธิ์ก่อน จึงจะได้รับส่วนลดค่าธรรมการศึกษาโดยจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

วิธีการรับส่วนลดค่าเทอม

ทางมหาวิทยาลัยได้แบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่

 1. นักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 เรียบร้อยแล้ว
  • กรณีไม่รับส่วนลด ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
  • ต้องการรับส่วนลด กดยืนยันรับสิทธิ์เพื่อรับการช่วยเหลือ จากนั้นมหาวิทยาลัยจะโอนเงินส่วนเกินที่นักศึกษาชำระเข้ามาแล้วคืนให้ โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด
   งวดแรก = โอนเงินส่วนลดเพิ่ม 10% (ลดรอบแรกไปแล้ว 10%)
   งวดที่ 2 = โอนส่วนลด 30% หลังจากได้รับการจัดสรรจาก อว.
 2. นักศึกษาที่ ยังไม่ชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564
  • ยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • พิมพ์ใบชำระเงินใหม่ (ลดค่าธรรมเนียม 50%) ไปชำระเงินที่กองคลัง
  • ชำระค่าเทอมได้ถึงวันสุดท้ายของภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดสิทธิ์การลดของท่านจะถูกยกเลิก และท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน

คำอธิบายสถานะ


1. รอยืนยันสิทธิ์

คือ นักศึกษาที่ข้อมูลถูกต้องและได้รับความช่วยเหลือค่าธรรมเนียการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและกระทรวงอุดมศึกษาฯ ต้องเข้าไปยืนยันการรับสิทธิ์*

การดำเนินการ

หากต้องการรับสิทธิ์ กรุณายืนยันสิทธิ์เพิ่มรับส่วนลดตามลิงค์ด้านล่าง ( ต้องกดยืนยันและพิมพ์ใบคำร้องฯ)

2. ข้อมูลซ้ำซ้อน

คือ นักศึกษาที่มีข้อมูลอยู่มากกว่า 1 สถาบัน หรือ มีรหัสนักศึกษามากกว่า 1 รหัสในสถาบันเดียวกัน (ย้ายคณะหรือย้ายสาขาวิชา)

การดำเนินการ

หากต้องการรับสิทธิ์ กรุณาเลือกสถาบันที่ต้องการใช้สิทธิ์ผ่านระบบส่วนกลาง

3. เลขบัตรฯ ไม่ถูกต้อง

คือ นักศึกษาที่มีข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง หากต้องการรับความช่วยเหลือจะแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อส่งข้อมูลใหม่อีกครั้ง

การดำเนินการ

หากต้องการรับสิทธิ์ กรุณาบันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ให้ถูกต้อง

ข้อมูลสำหรับการคืนเงินนักศึกษา
ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 แล้ว


สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะดำเนินการคืนเงินส่วนเกิน (เฉพาะนักศึกษาที่กดยืนยันรับสิทธิ์แล้วเท่านั้น) โดยทางมหาวิทยาลัยจะแบ่งโอนให้ 2 งวดได้แก่

 1. งวดแรก ร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564
  • นักศึกษาที่ไม่ได้รับส่วนลดในรอบแรก ได้รับเงินคืนร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • นักศึกษาที่ได้รับส่วนลดร้อยละ 10 ในรอบแรกจะได้รับเพิ่มเติมอีกร้อยละ 10 รวมเป็น ร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
 2. งวดที่สอง ร้อยละ 30 ของค่าธรมมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ในส่วนของกระทรวง อว. จะดำเนินการโอนเงินเมื่อทางมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรจากทางกระทรวง อว. แล้ว

วิธีการโอนเงิน


ตามนโยบายของกระทรวง อว. ให้ดำเนินการโอนเงินให้นักศึกษาผ่านระบบพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ด้วยเหตุนี้นักศึกษาต้องเตรียมบัญชีเพื่อรับเงิน ดังต่อไปนี้

 1. บัญชีธนาคารใดก็ได้ที่เป็นชื่อของนักศึกษา ที่ยังสามารถทำธุรกรรมได้ตามปกติ
 2. ผูกพร้อมเพย์ เลขบัตรประชาชน กับ บัญชีธนาคารตามข้อ 1
 3. มหาวิทยาลัยจะโอนเงินให้กับนักศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้