รายชื่อนักศึกษารายคณะ

คำอธิบายสถานะ


1. ได้รับสิทธิ์ส่วนลด

คือ นักศึกษาที่ข้อมูลถูกต้องและได้รับความช่วยเหลือค่าธรรมเนียการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและกระทรวงอุดมศึกษาฯ

การดำเนินการ

หากต้องการรับสิทธิ์ กรุณายืนยันสิทธิ์เพิ่มรับส่วนลดตามลิงค์ด้านล่าง ( ต้องกดยืนยันและพิมพ์ใบคำร้องฯ)

2. ข้อมูลซ้ำซ้อน

คือ นักศึกษาที่มีข้อมูลอยู่มากกว่า 1 สถาบัน หรือ มีรหัสนักศึกษามากกว่า 1 รหัสในสถาบันเดียวกัน (ย้ายคณะหรือย้ายสาขาวิชา)

การดำเนินการ

หากต้องการรับสิทธิ์ กรุณาเลือกสถาบันที่ต้องการใช้สิทธิ์ผ่านระบบส่วนกลาง

3. เลขบัตรฯ ไม่ถูกต้อง

คือ นักศึกษาที่มีข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง หากต้องการรับความช่วยเหลือจะแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อส่งข้อมูลใหม่อีกครั้ง

การดำเนินการ

หากต้องการรับสิทธิ์ กรุณาบันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ให้ถูกต้อง