ขั้นตอนการคืนเงิน

การคืนเงินนักศึกษา


สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะดำเนินการคืนเงินส่วนเกิน (เฉพาะนักศึกษาที่กดยืนยันรับสิทธิ์แล้วเท่านั้น) โดยทางมหาวิทยาลัยจะแบ่งโอนให้ 2 งวดได้แก่

  1. งวดแรก ร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564
    • นักศึกษาที่ไม่ได้รับส่วนลดในรอบแรก ได้รับเงินคืนร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
    • นักศึกษาที่ได้รับส่วนลดร้อยละ 10 ในรอบแรกจะได้รับเพิ่มเติมอีกร้อยละ 10 รวมเป็น ร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
  2. งวดที่สอง ร้อยละ 30 ของค่าธรมมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ในส่วนของกระทรวง อว. จะดำเนินการโอนเงินเมื่อทางมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรจากทางกระทรวง อว. แล้ว

วิธีการโอนเงิน


ตามนโยบายของกระทรวง อว. ให้ดำเนินการโอนเงินให้นักศึกษาผ่านระบบพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ด้วยเหตุนี้นักศึกษาต้องเตรียมบัญชีเพื่อรับเงิน ดังต่อไปนี้

  1. บัญชีธนาคารใดก็ได้ที่เป็นชื่อของนักศึกษา ที่ยังสามารถทำธุรกรรมได้ตามปกติ
  2. ผูกพร้อมเพย์ เลขบัตรประชาชน กับ บัญชีธนาคารตามข้อ 1
  3. มหาวิทยาลัยจะโอนเงินให้กับนักศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้