ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

    รอบ เด็กดีมีที่เรียน ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2563 - 16 ตุลาคม 2563

ระบบรับสมัครปิดแล้ว