ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565

    รอบ รับตรงอิสระ โดยคณะดำเนินการ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 - 23 พฤษภาคม 2565

บันทึกข้อมูลการสมัคร
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลการศึกษา
เช่น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-ภาษา / ช่างไฟฟ้า / การบัญชี เป็นต้น
ข้อมูลความพิการ
ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา