ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

    รอบทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 9 เมษายน 2564

บันทึกข้อมูลการสมัคร
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลการศึกษา
เช่น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-ภาษา / ช่างไฟฟ้า / การบัญชี เป็นต้น
ข้อมูลความพิการ
คุณต้องการสมัครกี่สาขาวิชา