ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

    รอบทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 9 เมษายน 2564

สถิติการสมัครเรียน
รหัสคณะ ชื่อคณะ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว รายละเอียด
10 ครุศาสตร์ 2,746 551 สถิติรายสาขา
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 11 สถิติรายสาขา
21 วิศวกรรมศาสตร์ 89 7 สถิติรายสาขา
30 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 260 34 สถิติรายสาขา
40 วิทยาการจัดการ 154 15 สถิติรายสาขา
50 เทคโนโลยีการเกษตร 74 6 สถิติรายสาขา
61 นิติศาสตร์ 62 6 สถิติรายสาขา
62 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 91 12 สถิติรายสาขา
70 เทคโนโลยีสารสนเทศ 46 7 สถิติรายสาขา
รวมทั้งหมด 3,622 649