ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบ Portfolio

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะทำการสัมภาษณ์ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องจัดเตรียม Portfolio เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ด้วยทุกคน)


หลักฐานในการแสดงในวันสอบคัดเลือก

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ออกให้โดยทางราชการที่ติดรูปถ่าย

สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อ สามารถนำหลักฐานการชำระเงิน แสดงที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 โทร. 043-722118 ต่อ 304 โทรสาร 043 - 712164
หมายเหตุ : ข้อมูล โรงเรียน และ ชื่อ - สกุลผิด จะให้ทำการแก้ไขในใบลงชื่อเข้าสอบในวันสอบคัดเลือก

ค้นหาข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ


กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำ

กดที่ปุ่ม เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล โครงการ ห้องสอบ สาขาที่ 1 สาขาที่ 2 กิจกรรม
6410100398 นางสาวกรธิดา หมูเหลา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. กรีฑา
6410100544 นายอัจฉริยะ เหล็กศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. กรีฑา
6410100611 นางสาววรฤทัย วงหาจักร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. กรีฑา
6410100915 นายสุกัณฑ์ มาศประสงค์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. กรีฑา
6410101456 นายกฤษฎา ดอกมะเดื่อ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 61312110 วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) วศ.บ. กรีฑา
6410101520 นางสาวฐาปนีย์ อุดมรัตนไพร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. กรีฑา
6410101643 นายพลวัฒน์ แผนพุทธา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. กรีฑา
6410101830 นางสาวสุพรรษา ทัดเทียม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 62311002 ภาษาอังกฤษ ค.บ. กรีฑา
6410102135 นายอนันต์ ผันบาง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. กรีฑา
6410102359 นางสาวชลธิชา สุขวิชัย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. กรีฑา
6410102462 นายนนทวัฒน์ ขาวอุบล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63316101 นิติศาสตร์ น.บ. กรีฑา
6410102475 นายภัทรเชษฐ สังสนา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311003 ดนตรีศึกษา ค.บ. กรีฑา
6410102580 นายชนาธิป มะรัตน์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311025 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. กรีฑา
6410102591 นายพัชรพล โลหากาศ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. กรีฑา
6410103271 นายเข้มแข็ง สมุทเวช โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311003 ดนตรีศึกษา ค.บ. กรีฑา
6410103534 นายณัฐพล เสวกวิหาลี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311003 ดนตรีศึกษา ค.บ. กรีฑา
6410103693 นางสาวรัตวัล บ่อคำเกิด โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. กรีฑา
6410103756 นางสาวพรธิตา บุษมงคล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. กรีฑา
6410104108 นายนครินทร์ ดีนัน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. กรีฑา
6410100075 นายเจนภพ ประฏิทานะโต โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410100078 นายมรรควัตร แก้วมงคุณ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. ฟุตบอล
6410100086 นายธีรวีร์ ทองมากดี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410100165 นายปัญญา อินคะเน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410100186 นายสุริยันต์ มาดาโต โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311004 คณิตศาสตร์ ค.บ. ฟุตบอล
6410100225 นายธนา โคระนำ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410100241 นายฉัตรชัย จันทวงษ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410100299 นายประพันธ์พงษ์ เนื่องโคตะ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61317001 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410100393 นายธนพล จงมุม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410100425 นายวีรพงษ์ เสามั่น โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410100427 นายธนา เพชรกอง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410100433 นายณรงค์ศักดิ์ อวนศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410100437 นายอธิราช พรมนอก โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311002 ภาษาอังกฤษ ค.บ. ฟุตบอล
6410100444 นายเกรียงไกร จันทร์หม่อง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410100457 นายเทพนิมิตร เครือเทียน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410100462 นายสรวิศ จันทร์รอง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตซอล
6410100466 นายพัชรชัย กรมทำมา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410100467 นายฐิติกร กาญจนศร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410100474 นายพันธวิศ กันญาบัตร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410100484 นายพนคร กาบแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410100494 นายพิพัฒน์ พลซา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410100524 นายธนากร โพธิ์ศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410100542 นายภูวดล คำสีเขียว โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410100580 นางสาวกนกแก้ว คุ้มไพทูลย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410100669 นายอภิวัฒน์ ประนัดทา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410100682 นายพีรพัฒน์ เถาโต โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410100711 นายกฤษณลักษณ์ ปะนะภูเต โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61315005 สัตวศาสตร์ (วท.บ.) 63316101 นิติศาสตร์ น.บ. ฟุตบอล
6410100785 นายภูมิพัฒน์ เรียงอิศราง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410100800 นายจิรายุส สมบัติลาภตระกูล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410100833 นายบัญชา บุญฉลวย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410100838 นายธนกฤต ประกอบนันท์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410100933 นายณรงค์ เอี่ยมเวียง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410100938 นายกรณ์ดนัย พรมด้วง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410100939 นายบารมี โสดี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410100978 นายพัชรพล ชะวีวัฒน์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63316101 นิติศาสตร์ น.บ. ฟุตบอล
6410101009 นายฤทธิเบศน์ วิเศษวุฒิ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63315001 เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410101116 นายธนากร ข่าขันมะลี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410101153 นายอนิรุทธ ทาปลัด โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410101171 นายปฏิวัติ เทพเดช โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410101280 นายชวิศ นอศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 61315003 เทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. ฟุตบอล
6410101298 นายรัตนชัย ศรีพุทธ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410101308 นายนภาพล ขวัญศักดิ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61312111 วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) (วศ.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410101373 นายประภากร อรุณพาส โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410101374 นายสถาพร อรุญไชย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410101485 นายสุภกิณห์ ดวงใจ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) รป.บ. ฟุตบอล
6410101499 นายธีรเดช จันทะลุน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) รป.บ. ฟุตบอล
6410101561 นายธนพล โสภา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410101562 นายอัครเดช มะอาจเลิศ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410101563 นายทิวทรรศน์ สมหวัง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410101564 นายสัจยะ ไทยสงคราม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. ฟุตบอล
6410101780 นายวิศิรินทร์ ศรีแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. ฟุตบอล
6410101840 นายนาย นุติตะวัน สิงห์แข็งแรง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 62311003 ดนตรีศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410101855 นางสาวยุวดี ทิพอุทัย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410101856 นางสาววิรัชยา อนุพัฒน์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410101862 นายเตชทัต ศรีปัญญา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410101877 นายวรานนท์ คงบุญวาส โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410101883 นายธนกฤต นิลสระคู โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410101891 นายนนทชัย ศาสตราชัย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410101899 นายจิรกิตต์ มีใส โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410101905 นายณัฐวุฒิ ดวงจิตเลิศขจร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410102008 นายนิธินนท์ วิลัย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410102074 นายพงศกร รุ่งเป้า โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410102079 นายภาณุวิชญ์ บุญนาน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 61313002 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ฟุตบอล
6410102116 นายวิจิตการณ์ บุราณรักษ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63316101 นิติศาสตร์ (น.บ.) 63315001 เกษตรศาสตร์ วท.บ. ฟุตบอล
6410102203 นายอภิชัย มากยอด โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410102224 นายศุภณัฐ นาคฤทธิ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410102226 นายยุทธภูมิ เสนกระจาย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410102350 นายวาคิม อิงไ​ธสง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410102360 นายกฤษฎาพร แสงปัญญา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410102383 นายวัชระ นุกุลด่านกลาง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. ฟุตบอล
6410102386 นายวัชรกิติ ยาสาไชย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410102390 นายภูมิภัทร ภูบรรทัด โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410102393 นายนิธิ หวานขม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410102395 นายสุรวุท ทองสิงหา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410102400 นายวรากร แก้วใส โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410102415 นายภูวนารถ เงาแสง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. ฟุตบอล
6410102511 นายปฐมพร ชูเนียม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410102517 นายคามินทร์ อัคสี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410102542 นายนายชัยยันต์ สาสี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. ฟุตบอล
6410102596 นายธนภัทร์ กันทา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410102660 นายจักรเพชร พรมกัลป์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410102693 นายศศิศ บุญพันธ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410102704 นายณัฐดนัย ขจรโมทย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) รป.บ. ฟุตบอล
6410102773 นายอดิศักดิ์ เเก้ววังชัย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410102793 นายณธายุ วรเชษฐ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410102801 นางสาวนวรัตน์ วิชาเกวียน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 61316207 รัฐศาสตร์ ร.บ. ฟุตบอล
6410102833 นายอนุพนธ์ เค้าเเคน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410102837 นายมัธกานต์ โสภาวะนัส โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410102844 นางสาวพนิดา คำตา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 61312109 วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) วศ.บ. ฟุตบอล
6410102849 นายเจษฎา ชาญชัย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63315001 เกษตรศาสตร์ วท.บ. ฟุตบอล
6410102853 นายเตชินท์ สุวรรณวงศ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410102897 นายธนวัฒน์ นิจสุข โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410103046 นายศุภกร มูลจูล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410103097 นายทนงศักดิ์ ศิริสุวรรณ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410103099 นายศรพิพัฒน์ มนัสศิลา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410103100 นายวีระพงศ์ เฉวียงวาศ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410103129 นายภูมิ​พัฒน์​ เลิศมงคล​พ​ั​ช​ญ​์​ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410103142 นายบุญฤทธิ์ แนวขี้เหล็ก โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410103197 นางสาวฐิดาวรรณ สว่างศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 61314017 การจัดการ บธ.บ. ฟุตบอล
6410103220 นางสาวศยามล ถิ่นทะเล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410103283 นายอนุชา ภูนี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410103301 นายณัฐภูมินทร์ ครูพิพรม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311003 ดนตรีศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410103313 นายพีระวัฒ แก้วกล้า โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410103442 นายธนวัฒน์ ใจสุข โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410103538 นายบรรพต พรมบุตร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410103547 นายวีรภัทร ประเสริฐชมภู โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410103553 นายคุณานนท์ คูณหาร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 61316207 รัฐศาสตร์ ร.บ. ฟุตบอล
6410103572 นายวิรุจน์ อุดมเดช โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410103592 นางสาวอรอุมา คำนวนอินทร์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63316101 นิติศาสตร์ (น.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410103619 นายพุฒิพงศ์ บุราณรักษ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410103665 นายจารุพงษ์ ศรีวิเศษ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410103686 นายนาวี นนมุลตรี นนมุลตรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311003 ดนตรีศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410103743 นายสิทธิศักดิ์ ศรีสองเมือง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410103744 นายปฏิภาณ กล่อมสาร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410103967 นายเกียรติภูมิ คำเสมอ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410103976 นายปภัสชล หอมแช่ม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410103998 นางสาวกัลยาณี ฉะอ้อนศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63312101 วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร WIL) (วศ.บ.) 61312002 ชีววิทยา วท.บ. ฟุตบอล
6410104076 นายศุภชัย เสนาธง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61315003 เทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 61316209 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. ฟุตบอล
6410104079 นายปรเมศร์ ศรีเรือง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410104130 นายจิตรทิวัส อัศวภูมิ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410104141 นายธนกรณ์ ดวงมาลัย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410104156 นายปภังกร นามวงศ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 61316209 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. ฟุตบอล
6410104201 นายอิทธิพล โพธิคำภา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410104242 นายภัทรกานต์ โตนวุธ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410104307 นายฉัตรดนัย ผลจันทร์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311004 คณิตศาสตร์ ค.บ. ฟุตบอล
6410104393 นายภรัณยู ดวงแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61315007 บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410104429 นายบุรินทร์ สมฤทธิ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410104437 นายภราดร ไชยศิวามงคล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. ฟุตบอล
6410104448 นางสาวพนิดา อินทสี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 61313015 ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ศศ.บ. ฟุตบอล
6410104474 นายกฤษดา ชุมผาง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตบอล
6410104527 นายจิระศักดิ์ บัวสาย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 61314012 การตลาด บธ.บ. ฟุตบอล
6410104554 นายธนาคาร ภูครองตา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตบอล
6410100080 นายชนาธิป กุลวงษ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตซอล
6410100144 นางสาวรัชนก ประทุมชัย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตซอล
6410100197 นางสาวปิ่นเงิน หล้าอ่อนศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตซอล
6410100210 นางสาวมณีรัตน์ ชาววาปี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ฟุตซอล
6410100273 นายนริศ วงภักดี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61315003 เทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 61317001 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. ฟุตซอล
6410100389 นางสาวอัญชล เสนาะเสียง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตซอล
6410100476 นายศุภกิจ ภูล้นแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตซอล
6410100498 นางสาวสุกัญญา ศรีสารคาม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตซอล
6410100513 นางสาววริดา ผิวเวียง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) รป.บ. ฟุตซอล
6410100617 นายพานทอง ธารดอนรัตน์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. ฟุตซอล
6410100699 นางสาวกัญญาณัฐ อันสุวรรณ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตซอล
6410100725 นางสาวศศิธร โนแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตซอล
6410100754 นายนพณัฐ กองสำลี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตซอล
6410100768 นางสาววิลาสินี ลีดี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตซอล
6410100793 นายจตุพร จันทจร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตซอล
6410100887 นายชนะชัย นาชัยดูลย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตซอล
6410100918 นางสาวปิยะภัทร ลอมไธสงค์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ฟุตซอล
6410100921 นางสาวคชาภรณ์ ชิลวงศ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61314020 การบัญชี (บช.บ.) 61314017 การจัดการ บธ.บ. ฟุตซอล
6410101069 นายทักศนัย มะโฮง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ฟุตซอล
6410101125 นางสาวภณิดา แก้วนพคุณ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตซอล
6410101440 นางสาววิภาดา สิมมา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตซอล
6410101811 นางสาวสุภาพร ระคร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. ฟุตซอล
6410101865 นางสาวปณิดา จันทะรัตน์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ฟุตซอล
6410101901 นายภิญโญ โคเวียง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตซอล
6410101996 นายธนวัฒน์ สรรค์นิกร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61315006 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร (วท.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตซอล
6410102002 นายเดธินันท์ บัวนาค โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตซอล
6410102306 นางสาวธิดารัตน์ เนตรบรรจง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตซอล
6410102368 นางสาวสุณัชชา โสดาปัดชา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตซอล
6410102617 นายณัฐวุฒิ รุ้บุญ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตซอล
6410102874 นายคณัสนันท์ หวานเเท้ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตซอล
6410103162 นางสาวอรทัย วรนาม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตซอล
6410103243 นางสาวเบญจวรรณ จันทศร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตซอล
6410103251 นางสาววราภรณ์ แก้วมาลา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตซอล
6410103259 นางสาวปิยวรรณ จันทร์เหลือง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ฟุตซอล
6410103407 นางสาวพัชรมัย ลาภา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ฟุตซอล
6410103430 นายปุณณวิช เครือวัลย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 62311004 คณิตศาสตร์ ค.บ. ฟุตซอล
6410103519 นางสาวนริศราภรณ์ ไตรทิพย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) รป.บ. ฟุตซอล
6410103591 นางสาววชิราภรณ์ แก้วสีหา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ฟุตซอล
6410104276 นายสมิธ ไปวันเสาร์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 63317012 เทคโนโลยีดิจิทัล วท.บ. ฟุตซอล
6410104324 นายศักดิ์ณรินทร์ ตะนุเรือง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ฟุตซอล
6410100208 นายกฤษฎา อุทัยบาล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. ตระกร้อ
6410100454 นางสาวสุนิศา ลาชุม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ตระกร้อ
6410100546 นายทวีวัฒน์ คำโคกกลาง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311004 คณิตศาสตร์ ค.บ. ตระกร้อ
6410100757 นางสาวกรณิการ์ อิ่นอ้าย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ตระกร้อ
6410100772 นางสาวจันทิมา สิทธิพรมมา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. ตระกร้อ
6410100804 นางสาวระพีภรณ์ มุกดาหาร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ตระกร้อ
6410100854 นางสาวจิณณรัตน์ สาราจันทร์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ตระกร้อ
6410100924 นางสาวสุทธิดา แสนอ่อน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) รป.บ. ตระกร้อ
6410100966 นางสาวพิกุลทิพย์ สาระรัตน์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61334020 การบัญชี (บช.บ.) 61334017 การจัดการ บธ.บ. ตระกร้อ
6410101064 นางสาวพรสินี วรรณสม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ตระกร้อ
6410101206 นายธัทชัย ประสมพลอย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ตระกร้อ
6410101405 นางสาวน้ำค้าง ท้องสินธุ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ตระกร้อ
6410102284 นายมานิต วงค์อามาตย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ตระกร้อ
6410102421 นายอัฐพร คำโสภา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ตระกร้อ
6410102616 นางสาวอริสรา นาธงชัย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ตระกร้อ
6410102678 นางสาวณัฐริกา แก่นวงษ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ตระกร้อ
6410103224 นายสิรภัทร คตภูธร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ตระกร้อ
6410103228 นายกิตติ สอนสนาม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 61312130 เทคโนโลยีไฟฟ้า ทล.บ. ตระกร้อ
6410103395 นายเทพทัต ภูมิโคกรักษ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ตระกร้อ
6410103495 นางสาวพีรดา เกตุแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. ตระกร้อ
6410103501 นางสาวจริณทิพย์ เกษคำ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ตระกร้อ
6410103676 นางสาววิมลทิพย์ ไสวงาม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. ตระกร้อ
6410103710 นายจักรกรี ภูสีริด โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ตระกร้อ
6410103715 นายสหรัถ นาสมบูรณ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61312110 วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) (วศ.บ.) 63316101 นิติศาสตร์ น.บ. ตระกร้อ
6410103853 นายชัยยานันต์ พิเนตร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. ตระกร้อ
6410103862 นางสาวจิตรลดา สิทธิจินดา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. ตระกร้อ
6410103866 นางสาวอภิญพร จำรูญ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. ตระกร้อ
6410103873 นางสาวกุณฑกานต์ คำมี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 61313035 ภาษาจีน (แขนงการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) ศศ.บ. ตระกร้อ
6410103876 นางสาวอรมยุรี ลาดศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. ตระกร้อ
6410103891 นายอิทธิพล ศรอินทร์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311003 ดนตรีศึกษา ค.บ. ตระกร้อ
6410103956 นางสาวรสิตา อุดหนองเลา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ตระกร้อ
6410104266 นายอวิรุทธ์ ใต้พรม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ตระกร้อ
6410104391 นายเอกพงษ์ หมื่นไธสง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 61312130 เทคโนโลยีไฟฟ้า ทล.บ. ตระกร้อ
6410104399 นายเปรมชัย จุปะมะนัย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ตระกร้อ
6410104457 นางสาวสุพัตรา ผลาผล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ตระกร้อ
6410100272 นายภูมิใจ ใจสว่าง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311003 ดนตรีศึกษา ค.บ. บาสเกตบอล
6410101793 นายธนพล พินิจมนตรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 61313002 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. บาสเกตบอล
6410101991 นายฉัตรชัย เหมหา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. บาสเกตบอล
6410102101 นายก้องภพ เหล่าสีนาท โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311025 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. บาสเกตบอล
6410102332 นายธีระเดช ทิพเลิศ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311004 คณิตศาสตร์ ค.บ. บาสเกตบอล
6410102608 นางสาวสุพรรณิการ์ สุสวดโม้ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ศศ.บ. บาสเกตบอล
6410102854 นายธีรวัฒน์ จำเพาะ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. บาสเกตบอล
6410102968 นายอนุกูล ไชยสุข โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. บาสเกตบอล
6410103265 นายกิตติพศ แก้วมิ่ง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61316209 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 63316101 นิติศาสตร์ น.บ. บาสเกตบอล
6410103303 นายรัฐศาสตร์ ประทุมทอง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. บาสเกตบอล
6410104109 นายสุเมฆ ภูจอมเดือน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311003 ดนตรีศึกษา ค.บ. บาสเกตบอล
6410104444 นายธนากร พลเดช โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311009 วิทยาศาสตร์ ค.บ. บาสเกตบอล
6410104465 นายอมรเทพ วิเศษ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. บาสเกตบอล
6410100020 นายกฤษฎา ดาแสง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311004 คณิตศาสตร์ ค.บ. วอลเลย์บอล
6410100073 นางสาวศิลามณี สมัยกลาง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311009 วิทยาศาสตร์ ค.บ. วอลเลย์บอล
6410100142 นางสาวภัทรดา จำจิตต์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62314019 การโรงแรมและการท่องเที่ยว (บธ.บ.) 61313002 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. วอลเลย์บอล
6410100255 นางสาวปทิตตา แพงพรมมา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 61314032 นิเทศศาสตร์ (แขนงการโฆษณาและการสื่อสารดิจิตอล) นศ.บ. วอลเลย์บอล
6410100259 นายเชิดตระกูล ดงแสง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 62311004 คณิตศาสตร์ ค.บ. วอลเลย์บอล
6410100289 นางสาวชมภูนิช ภูเวียง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410100343 นางสาวมณทิชา ใจมั่น โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) 62311009 วิทยาศาสตร์ ค.บ. วอลเลย์บอล
6410100395 นายณัฐพล รักษาสีละ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. วอลเลย์บอล
6410100468 นายภูมิรินทร์ แต่งเต็งรัมย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 61313012 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศศ.บ. วอลเลย์บอล
6410100515 นางสาวขวัญฤทัย เก่งแรง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410100518 นางสาวรัชนีกร ชัยพิลา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. วอลเลย์บอล
6410100526 นายอธิวัฒน์ ปทุมวัน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61316209 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 61314032 นิเทศศาสตร์ (แขนงการโฆษณาและการสื่อสารดิจิตอล) นศ.บ. วอลเลย์บอล
6410100581 นางสาวบุษรา คําสุพรม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311036 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410100709 นายณัฐพล อินทวงค์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313034 ภาษาจีน (แขนงวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ) (ศศ.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410100908 นางสาวฐนิชา กีธันวา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61315003 เทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 63315001 เกษตรศาสตร์ วท.บ. วอลเลย์บอล
6410100970 นางสาวธิษาชล ไชยหงษ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410101063 นางสาวทิพย์พวรรณ จันอินทร์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 61314012 การตลาด บธ.บ. วอลเลย์บอล
6410101086 นายวราพล ไพรสนธ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. วอลเลย์บอล
6410101112 นายคมสัน สีดามาตย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. วอลเลย์บอล
6410101118 นายพลพล สุขคำแสง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. วอลเลย์บอล
6410101135 นายศราวุธ ภูลายยาว โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 62311009 วิทยาศาสตร์ ค.บ. วอลเลย์บอล
6410101144 นายธวัชชัย แดนกมล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 61314012 การตลาด บธ.บ. วอลเลย์บอล
6410101146 นางสาวเบญญาภา คำบุญเหลือ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 62311004 คณิตศาสตร์ ค.บ. วอลเลย์บอล
6410101147 นางสาวจตุพร แดนกาไสย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62314019 การโรงแรมและการท่องเที่ยว (บธ.บ.) 61313002 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. วอลเลย์บอล
6410101168 นายเพียงบุญพา โพธิ์ชา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. วอลเลย์บอล
6410101208 นายศุภกิตต์ สีสะอาด โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410101213 นางสาววริศรา คํานนท์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. วอลเลย์บอล
6410101305 นางสาวมิตรทิรา ยนยุบล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. วอลเลย์บอล
6410101393 นางสาวนิษฐา โสน้ำเที่ยง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. วอลเลย์บอล
6410101420 นายสุริยา สิมาวัน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. วอลเลย์บอล
6410101468 นางสาวรัชนีกร ชัยพิลา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410101484 นางสาวกนกพร โคตรมูล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410101541 นางสาวกัญญาวีร์ เที่ยงตา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313012 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ศศ.บ.) 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) รป.บ. วอลเลย์บอล
6410101588 นายอภิลักษ์ ตุทม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 61312011 สาธารณสุขชุมชน วท.บ. วอลเลย์บอล
6410101693 นายศิรินทร์ ศิริฟ้า โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61316207 รัฐศาสตร์ (ร.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. วอลเลย์บอล
6410101765 นางสาวณิชชา จันโทกุล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. วอลเลย์บอล
6410101800 นางสาวเอมวิกา ชัยแสง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 62311007 ฟิสิกส์ ค.บ. วอลเลย์บอล
6410101807 นางสาววรรวิสา หงษ์โสดา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410101808 นางสาวพรชิตา โกมล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410102036 นายชัยพร วิรุวรรณ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410102038 นายพงษ์เพชร สิทธิเวช โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62314019 การโรงแรมและการท่องเที่ยว บธ.บ. วอลเลย์บอล
6410102166 นายอิสราพงษ์ เมืองทา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 61313002 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. วอลเลย์บอล
6410102195 นายภูชิต มหาโคตร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410102196 นางสาวนรินทิพย์ ศรศิริ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410102239 นางสาวพรนภา คำสิทธิ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. วอลเลย์บอล
6410102441 นางสาวรวินันท์ ศรเสนา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311002 ภาษาอังกฤษ ค.บ. วอลเลย์บอล
6410102450 นายชนะชล นาล่อง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 62311006 ชีววิทยา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410102472 นางสาวสายไหม กวกขุนทด โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. วอลเลย์บอล
6410102474 นายภานุพงษ์ มืดอินทร์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410102516 นางสาวณัฐธิดา สีทอง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410102717 นางสาวจุไรรัตน์ วัดระดม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410102723 นางสาวปริญญา สินโพธิ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. วอลเลย์บอล
6410102847 นางสาววรรณวิสา สุวรรณโคตร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. วอลเลย์บอล
6410102876 นายพงศกร บุตรศรีภูมิ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410102877 นายพีระพัฒน์ แซ่โค้ว โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410102936 นางสาวจิราภา เนตะชาติ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. วอลเลย์บอล
6410102973 นางสาวศศิธร นาบุญ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. วอลเลย์บอล
6410102976 นางสาวศุภนิดา ภูนวนภา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. วอลเลย์บอล
6410103024 นางสาวรุจิรา บุญพงษ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 61312107 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. วอลเลย์บอล
6410103066 นางสาวชลิดา นิลศิริ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. วอลเลย์บอล
6410103171 นางสาวกนกพร สุขดี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 62311009 วิทยาศาสตร์ ค.บ. วอลเลย์บอล
6410103329 นางสาวพิยดา ทวิลา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. วอลเลย์บอล
6410103405 นายชลสิทธิ์ ภูโคกค้อย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) (ศศ.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. วอลเลย์บอล
6410103502 นางสาววัชรี กงแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410103544 นางสาวชุติกาญจน์ กลมลี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 61315013 เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ (แขนงเทคนิคการสัตว์แพทย์) วท.บ. วอลเลย์บอล
6410103614 นางสาวสายธาร ชาติงาม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410103658 นางสาวลลิตา สุขรี่ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410103797 นายดนัย รัตนวงค์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410103910 นายปริญญา มณีพันธ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313005 นาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.) 61314020 การบัญชี บช.บ. วอลเลย์บอล
6410103942 นางสาวชลธิชา บุบผาอาจ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63316101 นิติศาสตร์ (น.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410103975 นายพีรภัทร วณาไธสง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. วอลเลย์บอล
6410104018 นางสาวสายชล นามสง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410104021 นางสาวกมลทิพย์ แสนนอก โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. วอลเลย์บอล
6410104022 นางสาวยลดา ประริวันโต โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. วอลเลย์บอล
6410104147 นายชยธร กิจคติ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. วอลเลย์บอล
6410104305 นางสาวจามจุรี ศรีแสนยงค์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410104312 นายธีร์ธวัช ศรีบุดดา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410104361 นางสาวปาริชาติ อรุณไพร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63316101 นิติศาสตร์ (น.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอล
6410100044 นางสาวสุดารัตน์ ไก่ทอง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. วอลเลย์บอลชายหาด
6410100050 นางสาวพนิดา ศรีวรสาร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. วอลเลย์บอลชายหาด
6410100693 นายณัฐชัย ทูขุนทด โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. วอลเลย์บอลชายหาด
6410101296 นางสาวศิรประภา สงเคราะห์ธรรม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. วอลเลย์บอลชายหาด
6410101474 นายเทวฤวทธิ์ เพชรเพิ่มวงศ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. วอลเลย์บอลชายหาด
6410101806 นางสาวเอมมิกา คนหาญ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61314017 การจัดการ (บธ.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. วอลเลย์บอลชายหาด
6410101815 นางสาววิไลลักษณ์ คนเพียร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอลชายหาด
6410101977 นางสาวจิตติ​ญ​า​ภรณ์​ จันทรวงศ์​ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอลชายหาด
6410102519 นายนันทพงศ์ กันยาวงค์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. วอลเลย์บอลชายหาด
6410103623 นางสาวรัตนาวดี สุทธิกรณ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. วอลเลย์บอลชายหาด
6410103827 นายธนากร ขันแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. วอลเลย์บอลชายหาด
6410101106 นางสาวรุจิราวรรณ เจริญจันทรพันธ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 61313002 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. แฮนด์บอล
6410102057 นางสาวปิยาภรณ์ ชีวาจร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313012 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ศศ.บ.) 61313016 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ศศ.บ. แฮนด์บอล
6410102483 นางสาวเปี่ยมปิพร ทรงศรีสวัสดิ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 61314020 การบัญชี บช.บ. แฮนด์บอล
6410103889 นางสาวเบญญาภา ภูเมฆ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. แฮนด์บอล
6410104010 นายพิทวัส มูลสุวรรณ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. แฮนด์บอล
6410100192 นางสาวกนกนันท์ ทวีคูณ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. มวยไทย
6410100279 นางสาวธัญชนก พุฒสา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. มวยไทย
6410100465 นายบวรศักดิ์ ขาวพล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. มวยไทย
6410102301 นายศรพิชิต ประเสริฐรัมย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. มวยไทย
6410103359 นางสาววัชราภรณ์ ภาควัด โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. มวยไทย
6410101008 นายภาณุพงศ์ ศรีแสงใส โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. เทควันโด
6410104296 นางสาวชัญญานุช มะธิตะโน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ยูโด
6410102946 นางสาวชนิตรภา มุกดาดี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ว่ายน้ำ
6410100222 นายสิรวิชญ์ สุขพันธุ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. แบดมินตัน
6410100356 นางสาวเบญญาภา นนเทศา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. แบดมินตัน
6410101315 นางสาวเกศสุนี สุริโย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 61313002 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. แบดมินตัน
6410102089 นางสาวธัญชนก การใสย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. แบดมินตัน
6410102744 นางสาวอุไรวรรณ เอี่ยมตา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410103174 นางสาวเนตรนภา บรรจง บรรจง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. แบดมินตัน
6410103888 นางสาวคณิตกุล อันทราศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. แบดมินตัน
6410100495 นางสาวพรสวรรค์ มหาพรม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. เทเบิลเทนนิส
6410100968 นางสาวปณิตา กันทะเชียร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. เทเบิลเทนนิส
6410101035 นายสถาพร ปะกิระคะ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. เทเบิลเทนนิส
6410100522 นายสหรัฐ ขันโฮม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313035 ภาษาจีน (แขนงการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) (ศศ.บ.) 61316209 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. เปตอง
6410100523 นางสาวสุชญา พรศิริ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62314019 การโรงแรมและการท่องเที่ยว (บธ.บ.) 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) รป.บ. เปตอง
6410100547 นายสุเมฆ เขียวจันทร์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. เปตอง
6410100704 นางสาวทิชากร บุญลคร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 63311036 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ค.บ. เปตอง
6410101014 นางสาวอนุชรา สุดเเสนยา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. เปตอง
6410101143 นางสาวณัฐภรณ์ กิ่งเกษ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61314017 การจัดการ (บธ.บ.) 61314012 การตลาด บธ.บ. เปตอง
6410101301 นางสาวณัฏติยา จันละคร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 61312011 สาธารณสุขชุมชน วท.บ. เปตอง
6410101757 นางสาวปณิตา หงษ์โสดา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. เปตอง
6410102025 นายเอกฤกษ์ ดวงสำราญ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) 63315001 เกษตรศาสตร์ วท.บ. เปตอง
6410102425 นายภูมินทร์ ไหมทอง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. เปตอง
6410103017 นางสาวปิยะวรรณ โองขากาศ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. เปตอง
6410103153 นางสาวภัคจิรา บัวใหญ่รักษา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. เปตอง
6410103176 นางสาวพัชรีญา โยธวงศ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. เปตอง
6410103256 นางสาวอภิญญา ปาปะเก โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. เปตอง
6410103945 นางสาวณัฐศิริ แสงภูคำ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311009 วิทยาศาสตร์ ค.บ. เปตอง
6410100160 นางสาวจรัญญา ประจะเนย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. เชียร์ลีดเดอร์
6410100161 นางสาวชรัญธร ประธรรมสาร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. เชียร์ลีดเดอร์
6410100519 นางสาววัชโลบล ขานสันเทียะ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63315001 เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) 61313012 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศศ.บ. เชียร์ลีดเดอร์
6410100569 นางสาวกัญญารัตน์ บุญสิทธิ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311007 ฟิสิกส์ (ค.บ.) 62314019 การโรงแรมและการท่องเที่ยว บธ.บ. เชียร์ลีดเดอร์
6410100851 นางสาวจนิสตา สิงหเสน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 61313002 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. เชียร์ลีดเดอร์
6410101282 นางสาวศศิธร บุรินทร์รัมย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 62311009 วิทยาศาสตร์ ค.บ. เชียร์ลีดเดอร์
6410101303 นางสาวขัติยาภรณ์ ช่วยบุญ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 61312011 สาธารณสุขชุมชน วท.บ. เชียร์ลีดเดอร์
6410101713 นางสาวดารินทร์ หนูแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 61313002 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. เชียร์ลีดเดอร์
6410101864 นางสาวพันธ์ประภา เกตุสนอง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. เชียร์ลีดเดอร์
6410101903 นางสาวสุธาสิณีย์ โทไกรษร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. เชียร์ลีดเดอร์
6410102935 นางสาวเนตรดาว วรเท่า โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 62311023 การสอนภาษาจีน ค.บ. เชียร์ลีดเดอร์
6410100419 นางสาวศิริวรรณ ผจงศิลป์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61314020 การบัญชี (บช.บ.) 61314017 การจัดการ บธ.บ. กีฬาอื่น ๆ
6410101108 นางสาวอริยา การะจักร์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. กีฬาอื่น ๆ
6410102051 นางสาวปาริชาติ เพ็งศรีโคตร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. กีฬาอื่น ๆ
6410102980 นายทวีทรัพย์ สาคร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 61313014 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. กีฬาอื่น ๆ
6410103327 นางสาวอารียา สุดใจ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61314012 การตลาด (บธ.บ.) 63317002 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน วท.บ. กีฬาอื่น ๆ
6410100893 นางสาวนันทนียา ทีทา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) 61314012 การตลาด บธ.บ. ดนตรีไทย
6410101530 นางสาวเพลงพิณ ทับทิมศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311002 ภาษาอังกฤษ ค.บ. ดนตรีไทย
6410103990 นายพงศธร โพธิสาร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ดนตรีไทย
6410100650 นายรัฐธรรมนูญ ทองพูล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410100694 นายฉัตรชัย วะสัตย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410100904 นายวีรพันธ์ ยามโสภา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) 62311003 ดนตรีศึกษา ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410101061 นายศิวนาท มาศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410101202 นางสาวปิยดา หัดรัตน์ชัย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 62311003 ดนตรีศึกษา ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410101447 นายธนากร ใจเที่ยง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410101596 นางสาวยุราวัลย์ โคตรแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410101656 นายชัยธวัช รัตนวรรณี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410101705 นายณัฐพงษ์ จำปาเรือง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 62311003 ดนตรีศึกษา ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410101744 นางสาวณัฐวรรณ อินเตชะ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410101802 นายพิชยา ยันต์รัมย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 62311025 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410101954 นางสาวเกศสุดา ศรีชาเนตร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410102716 นายธีรภัทร ลีโคตร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61313015 ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ศศ.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410102721 นางสาวจริยา โคตะนนท์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 63311024 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410102872 นายชานนท์ เบ็ญจะศิลป์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 63316101 นิติศาสตร์ น.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410103231 นายนริศ ปัดสูงเนิน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) 61313036 ภาษาไทย (แขนงภาษาไทยเพื่ออาชีพ) ศศ.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410103257 นายจิตรทิวัส ทอดภักดี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ศศ.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410103531 นายบัณฑิต ภาคโพธิ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410103779 นางสาวจิราพร ดุริดี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 62311003 ดนตรีศึกษา ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410103946 นางสาวกรรณิการ์ สิงบุดดี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410104007 นางสาวศศิวิมล ทุมรินทร์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410104031 นายวัชรพงษ์ โพธิ์ทา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410104034 นางสาวศิรัญญา อ่อนแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410104035 นายธนภัทร ทองคำ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 62311002 ภาษาอังกฤษ ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410104101 นายศุภกร พิลาป โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) (ศศ.บ.) 61313015 ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ศศ.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410104366 นางสาวสาวิตรี วงศ์โสม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีพื้นบ้าน/หมอลำ
6410100070 นายวีกริช ใจราช โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) (ศศ.บ.) 61313015 ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410100115 นางสาวณัฐกานต์ บุตรจันทร์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 61313002 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410100193 นางสาวภัทรวดี มุ่งเขตกลาง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 61314020 การบัญชี บช.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410100216 นางสาวทัตพิชา ลาดนอก โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410100284 นายณัฐพล สุนทรเทวิน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410100493 นายอภิรัชต์ นุชบุษบา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61313015 ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410100555 นายนายสุทธิพงษ์ ประเทศสิงห์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410100586 นางสาวกัณญารัตน์ ฆ้องชมภู โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410100770 นางสาวนัฐกานต์​ กุลหนองแดง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311006 ชีววิทยา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410100835 นางสาวสุพรรณษา ราชรองไชย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410100864 นายดนตรี สนรัมย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61313015 ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101006 นายปรมัตถ์ สุขจันทา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61316207 รัฐศาสตร์ ร.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101021 นายฤทธิพร ใจภักดี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101024 นางสาวนริศรา แสนโยธา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 62311002 ภาษาอังกฤษ ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101052 นายนิติพงษ์ สุ่มมาตย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101062 นายบรรณวิชญ์ เครือเนตร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101122 นายอชิรวิทย์ การโสภา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) (ศศ.บ.) 61313015 ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101139 นางสาวเปรมกมล คุณสุทธิ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101140 นางสาวอรพินท์ ผากา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101145 นางสาวภัทรสุดา แก้วนพคุณ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 62311003 ดนตรีศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101148 นายณัฐนันท์ ยอดอ่อน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101186 นายนิติภูมิ พงษ์พันธ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101277 นายจักรพงษ์ กิ่งคูณ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311025 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101317 นายวิชชากร นครชัย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) (ศศ.บ.) 62311003 ดนตรีศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101333 นางสาวปัทมาวดี โพธิ์ศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101434 นายพีระพงษ์ พิพัฒน์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101481 นายภาณุวัฒน์ สายสมบัติ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101549 นายอาคม​ ศรี​กันยา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101579 นางสาวจรินพร เจ็กนอก โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 62311025 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101586 นางสาวพิรุณศิริ แสวงงาม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101593 นางสาวสุทธิรักษ์ พลอยวิเลิศ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101603 นายภาษิต ธิปัญญา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101610 นางสาวชัญญานุช ไชยศึก โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311023 การสอนภาษาจีน ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101674 นายธีระเพชร เอี่ยมศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101684 นางสาววิชญาดา อุดรประจักษ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311004 คณิตศาสตร์ ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101737 นางสาวสุภาวิณี สุสาระโพธิ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 63316101 นิติศาสตร์ น.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101783 นางสาวพรชิตา อ่่อนพันธ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101809 นายนันธวัฒน์ พันธ์เพชร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 63311036 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101810 นายดนุพล มุกดาไทยวิวัฒน์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61312011 สาธารณสุขชุมชน วท.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101845 นางสาวพัชราภา ประสาระเอ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101860 นางสาววิภาพร หอมบุญ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 62311005 เคมี ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101902 นางสาวจิตวรรณ ฉลวยศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101928 นางสาวสิรินภา เสนาช่วย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101974 นางสาวจิรินันท์ จำปาลี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 62311004 คณิตศาสตร์ ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410101978 นางสาวกัญญารัตน์ เขตคาม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311004 คณิตศาสตร์ ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410102052 นายศิวนาถ ลัทธิ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410102095 นางสาวจิราพร พรมตีด โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410102132 นายจิตรดิลก ราชเเสนเมือง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410102138 นายฐิติศักดิ์ โมลาขาว โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410102139 นางสาวภัทรินทร์ สิงห์แดง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61315005 สัตวศาสตร์ วท.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410102143 นางสาวโสภิตนภา สุสินแก่น โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410102330 นายรัชชานนท์ ไชยทองศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410102537 นายชานนท์ เเสนโชติ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410102612 นางสาวชุติกาญจน์ ดันนอก โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 62311003 ดนตรีศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410102667 นายตยาคี ปพรประสาร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61314017 การจัดการ (บธ.บ.) 61313002 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410102705 นางสาวรัชนีกร​ รัตนพลแสน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410102715 นางสาวเกตุแก้ว ดอนขันธ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410102726 นายพัทธนันท์ เรืองชาญ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) รป.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410102750 นางสาวกุลณัฐ พลดง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311004 คณิตศาสตร์ ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410102800 นางสาวรพีพรรณ สาธร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61313015 ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410102802 นางสาวภัศรา คงโนนกอก โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61312111 วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) (วศ.บ.) 61313015 ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410102965 นางสาวฐิติรัตน์ น่วมเจริญ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410102997 นายทรงศักดิ์ เครือศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410103076 นายสันติ ปาปะสา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410103078 นางสาวพิยะดา มาตราช โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410103081 นางสาวชุตินันท์ ช่างปัน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410103104 นางสาววณิศรา ด้วงทอง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410103210 นางสาวคณิตรา ทองอินทร์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61315003 เทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 61313005 นาฏศิลป์และการละคร ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410103260 นายศิริมงคล เวชกามา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) (ศศ.บ.) 62311003 ดนตรีศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410103448 นายคฑาภัทร บุญมี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410103466 นายอนุชิต ริมี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410103488 นางสาวชลธิชา โยตะคง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410103556 นายศาตร์ตราวุฒิ น้อยตําแย น้อยตําแย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311009 วิทยาศาสตร์ ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410103581 นายบุญมา โพธิ์ชัยโคตร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410103786 นายสงกรานต์ชัย วิ่งเดช โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61313015 ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410103930 นายนิติศาสตร์ ไชยราช โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410103960 นางสาวชลธิชา รอบรู้ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 62311005 เคมี ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410103970 นางสาวจิรสุตา รัตนจันทร์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410104096 นายสัจจะเพชร อุทาวงค์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410104151 นายณัฐวุฒิ โงสันเทียะ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410104161 นายพงศกร บุญสง่า โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410104162 นายพรณรงค์ นามวงษา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410104163 นายภัทรพล ทะนารี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410104185 นายนวพล มาวัน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 63315001 เกษตรศาสตร์ วท.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410104329 นายศักรินทร์ วงค์ราชพรม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410104419 นางสาวกชกร โสนนอก โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 61314032 นิเทศศาสตร์ (แขนงการโฆษณาและการสื่อสารดิจิตอล) นศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410104434 นายสัจจะเพชร อุทาวงค์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) (ศศ.บ.) 61313036 ภาษาไทย (แขนงภาษาไทยเพื่ออาชีพ) ศศ.บ. ดนตรีสากล/ขับร้อง/ประสานเสียง
6410100135 นางสาวสุธิชา ชิณเกตุ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410100179 นางสาวภัครมัย เติมสุข โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 61313014 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. นาฏศิลป์
6410100312 นางสาวณัฐทริกา ชะตาถนอม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. นาฏศิลป์
6410100345 นางสาวปิยะนุช นาทองลาย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. นาฏศิลป์
6410100475 นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงบุตร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410100571 นายปฐมพงษ์ ภูหงษ์แก้ว โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 61313005 นาฏศิลป์และการละคร ศศ.บ. นาฏศิลป์
6410100639 นางสาวรุ่งทิพย์ อีสา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 62311009 วิทยาศาสตร์ ค.บ. นาฏศิลป์
6410100858 นางสาววาสิฐี สีดาชมภู โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. นาฏศิลป์
6410100990 นางสาวอริสรา เกื้อกุดลิง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. นาฏศิลป์
6410100994 นางสาวขวัญศิริ เกษมาลา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. นาฏศิลป์
6410101027 นางสาวสุวภัทร ศรีไชยโย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. นาฏศิลป์
6410101432 นายธนพล คำชนะชัย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410101516 นางสาวศุพัตรา ปภาพันธ์เดชาวัฒนา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311007 ฟิสิกส์ (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. นาฏศิลป์
6410101739 นางสาวสุวนันท์ ผิวแดง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313005 นาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.) 63315001 เกษตรศาสตร์ วท.บ. นาฏศิลป์
6410101842 นายกฤษตฤณ เหล็กศิริวิชา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313037 ภาษาไทย (แขนงภาษาและวรรณกรรมไทย) (ศศ.บ.) 61313036 ภาษาไทย (แขนงภาษาไทยเพื่ออาชีพ) ศศ.บ. นาฏศิลป์
6410101878 นางสาวกรองทอง อินมะโน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410101926 นางสาวจิราวรรณ โคตรแปร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63314041 ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร WIL) (บธ.บ.) 61314017 การจัดการ บธ.บ. นาฏศิลป์
6410102033 นางสาวศิระประภา พิมพา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410102034 นางสาวปรียาภรณ์ คะอังกุ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410102109 นางสาวธิดาทิพย์ แถลงศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410102140 นางเบญจมาศ กีโหง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410102152 นางสาววิภา พรมสอน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 61312011 สาธารณสุขชุมชน วท.บ. นาฏศิลป์
6410102189 นางสาวอารยา หัสวงศ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410102192 นางสาวสุดาวรรณ เนียมสูงเนิน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410102200 นางสาวสุดธิดา ใจทา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410102227 นางสาววิลาสินี สุวรรณศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311004 คณิตศาสตร์ ค.บ. นาฏศิลป์
6410102370 นางสาวอรทัย ในจิตร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) 62311005 เคมี ค.บ. นาฏศิลป์
6410102397 นางสาวกุล​สินี​ ผ่าน​จันทร์​ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313005 นาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.) 61313006 สารสนเทศศาสตร์ ศศ.บ. นาฏศิลป์
6410102466 นางสาวเบญจวรรณ ขันแข็ง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410102471 นางสาววรนุช ศรีสวัสดิ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410102487 นางสาวปุณณ์สิริ ศรีวร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410102638 นางสาวหทัยภัทร มูลศรีนวล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62314019 การโรงแรมและการท่องเที่ยว (บธ.บ.) 61313005 นาฏศิลป์และการละคร ศศ.บ. นาฏศิลป์
6410102682 นางสาวรัตนภรณ์ พิศมัย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311002 ภาษาอังกฤษ ค.บ. นาฏศิลป์
6410102696 นางสาวมณฑกานต์ ศรีทาณี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62314019 การโรงแรมและการท่องเที่ยว (บธ.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. นาฏศิลป์
6410102730 นางสาวดาริกา วินทะสมบัติ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313034 ภาษาจีน (แขนงวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ) (ศศ.บ.) 61313035 ภาษาจีน (แขนงการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) ศศ.บ. นาฏศิลป์
6410102774 นางสาวสุรพิชชา สุสา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61314020 การบัญชี (บช.บ.) 61314012 การตลาด บธ.บ. นาฏศิลป์
6410102780 นางสาวจิรภา ส สุริศาสตร์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410102858 นางสาวฐานิกา ไชยมิตร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410102873 นางสาวสโรชา มีศิลป์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410102986 นายพลากร เอื้อรัตนโชค โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313005 นาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. นาฏศิลป์
6410102989 นางสาวกาญจนาพร พนาวาส โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311005 เคมี (ค.บ.) 61312001 เคมี วท.บ. นาฏศิลป์
6410103039 นางสาวฑิตฐิตา โพธิ์ไชยโย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410103069 นางสาวศศิธร เสริมแสง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 63316101 นิติศาสตร์ น.บ. นาฏศิลป์
6410103085 นางสาววิไลพร ภาโยธี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62314019 การโรงแรมและการท่องเที่ยว (บธ.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410103116 นางสาวหนึ่งฤทัย อ้มสมเสพย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313005 นาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.) 61313012 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศศ.บ. นาฏศิลป์
6410103127 นางสาวหทัยรัตน์ แสนสมพงษ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61314012 การตลาด (บธ.บ.) 61314017 การจัดการ บธ.บ. นาฏศิลป์
6410103167 นางสาวอารยา อันสีแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 62311006 ชีววิทยา ค.บ. นาฏศิลป์
6410103195 นางสาวศิริวรรณ ตรุษเกตุ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313005 นาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. นาฏศิลป์
6410103202 นางสาวอภิสรา ศรียะนัย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313005 นาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. นาฏศิลป์
6410103204 นางสาวคุณัญญา เกษรา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313005 นาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. นาฏศิลป์
6410103217 นางสาวทิพย์นารี ทองโสม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313005 นาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.) 61313002 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. นาฏศิลป์
6410103644 นางสาวบุศรากรณ์ ชูรัตน์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410103704 นางสาวผุสพร ทองคำภา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62314019 การโรงแรมและการท่องเที่ยว (บธ.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410103740 นายเจษฎา พันธ์ุคุ้มเก่า โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311005 เคมี (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410103764 นางสาวทุติยาพร ทับแสง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 61314020 การบัญชี บช.บ. นาฏศิลป์
6410103821 นางสาวชลพรรษา แข็งแรง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410103928 นางสาวฐิติมา แทนหลาบ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. นาฏศิลป์
6410103955 นางสาวกานต์ธิดา รอดสุโข โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 62311004 คณิตศาสตร์ ค.บ. นาฏศิลป์
6410103997 นายอนุชา พันโยศรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313005 นาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.) 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ศศ.บ. นาฏศิลป์
6410104135 นางสาวภัทรนันท์ อินชิด โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 62311009 วิทยาศาสตร์ ค.บ. นาฏศิลป์
6410104194 นายเจษฎาภรณ์ ขัติยนนท์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313005 นาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. นาฏศิลป์
6410104247 นางสาวจิรพร มูลมาตย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 61313012 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศศ.บ. นาฏศิลป์
6410104318 นางสาวปิยะธิดา ศรีมันตะ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) 61316207 รัฐศาสตร์ ร.บ. นาฏศิลป์
6410104442 นางสาววัชราภรณ์ ทิพย์บญผล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313005 นาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.) 61314012 การตลาด บธ.บ. นาฏศิลป์
6410104519 นางสาวแพรวนภา เพ็งจางค์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313005 นาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.) 61313014 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. นาฏศิลป์
6410100829 นางสาวกรรณิกา​ ภูครองพลอย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311005 เคมี (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. ศิลปะ/งานปั้น/วาดภาพ/ระบายสี
6410100839 นายธันวา​ ชาญนอก โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 63311022 บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ค.บ. ศิลปะ/งานปั้น/วาดภาพ/ระบายสี
6410100888 นายโชคชัย เคนพรม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ศิลปะ/งานปั้น/วาดภาพ/ระบายสี
6410100956 นางสาวจุฑาลักษณ์ ปราบนอก โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. ศิลปะ/งานปั้น/วาดภาพ/ระบายสี
6410100959 นางสาวปริญญา ทานอก โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. ศิลปะ/งานปั้น/วาดภาพ/ระบายสี
6410101231 นายสิทธิ​พร​ ทองนวล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311025 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. ศิลปะ/งานปั้น/วาดภาพ/ระบายสี
6410101467 นายโชคทวี เคนพรม โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. ศิลปะ/งานปั้น/วาดภาพ/ระบายสี
6410101482 นางสาววิภาวี พุทธเคน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. ศิลปะ/งานปั้น/วาดภาพ/ระบายสี
6410101734 นางสาวสใบทิพย์ สมศิริ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) 63316101 นิติศาสตร์ น.บ. ศิลปะ/งานปั้น/วาดภาพ/ระบายสี
6410102620 นางสาวสุมิตรา วังคีรี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311024 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 63311036 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ค.บ. ศิลปะ/งานปั้น/วาดภาพ/ระบายสี
6410103388 นางสาวทัศนีย์ ห้องแซง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) 61314020 การบัญชี บช.บ. ศิลปะ/งานปั้น/วาดภาพ/ระบายสี
6410103460 นายวัชรา มาตมุงคณ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61317001 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 61312107 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. ศิลปะ/งานปั้น/วาดภาพ/ระบายสี
6410103483 นายสุรเชษฏ์ อ่อนตา โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61312107 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) 61312010 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. ศิลปะ/งานปั้น/วาดภาพ/ระบายสี
6410103940 นายศิขรินทร์ เบ็ญจะขันธ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) 62311001 ภาษาไทย ค.บ. ศิลปะ/งานปั้น/วาดภาพ/ระบายสี
6410104346 นางสาวฐณิฌา น้อยสิงห์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) 62311025 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. ศิลปะ/งานปั้น/วาดภาพ/ระบายสี
6410104410 นางสาวศรัญญา เสลานนท์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313023 ศิลปกรรม (แขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์) (ศ.บ.) 61313040 ศิลปกรรม (แขนงวิชาทัศนศิลป์) ศ.บ. ศิลปะ/งานปั้น/วาดภาพ/ระบายสี
6410100101 นางสาวพนิดา ศรีสุวอ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) 61313035 ภาษาจีน (แขนงการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) ศศ.บ. To Be Number One
6410100604 นางสาวอลิษา ศรีสุวอ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61314032 นิเทศศาสตร์ (แขนงการโฆษณาและการสื่อสารดิจิตอล) (นศ.บ.) 63317002 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน วท.บ. To Be Number One
6410101041 นางสาวชลดา ประดิษฐ์แท่น โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 62314019 การโรงแรมและการท่องเที่ยว บธ.บ. To Be Number One
6410102108 นางสาววันวิสาข์ น่วมด้วง โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61313005 นาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. To Be Number One
6410102220 นางสาวอรวรรณ ชัยชิน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311031 การประถมศึกษา ค.บ. To Be Number One
6410102242 นางสาวณัฐวิภา เทียมทัน โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) 62311005 เคมี ค.บ. To Be Number One
6410102503 นางสาวศรีรัตน์ อนุเวช โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 62311021 สังคมศึกษา ค.บ. To Be Number One
6410102508 นางสาวอณัญญา โคตรบึงแก โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 63311022 บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ค.บ. To Be Number One
6410103119 นางสาวกรชวัล แก้วมณี โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) 62311011 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. To Be Number One
6410104198 นายศักดิ์ศิลา สารสินธุ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 61312011 สาธารณสุขชุมชน วท.บ. To Be Number One
6410104245 นางสาวชนกสุดา โรจนกุศล โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 61315005 สัตวศาสตร์ วท.บ. To Be Number One
6410100601 นายชราวุฒิ วดาพงศ์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 62311034 พลศึกษา ค.บ. รักบี้ฟุตบอล
6410100612 นางสาวอนุภัทร ลครทิพย์ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. รักบี้ฟุตบอล
6410101331 นางสาวธัญญลักษณ์ ศุภศร โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. รักบี้ฟุตบอล
6410101344 นางสาวรัชนก ประทุมชัย โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) 63311029 การจัดการการกีฬา ศศ.บ. รักบี้ฟุตบอล
6410104290 นายพรรณดอน ทนหล้า โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61315005 สัตวศาสตร์ (วท.บ.) 61315007 บริหารธุรกิจการเกษตร วท.บ. เรือพาย
6410100606 นายวรากร แวงวรรณ โครงการรับแบบ Portfolio ประเภทกิจกรรมความสามารถพิเศษ ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 61312107 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) 61314013 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. E-Sport
6410100004 นายธนันชัย สอนศาลา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100005 นายธนกฤต โนรินทร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100007 นางสาวณัฐสุดา ไกยวัตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100009 นางสาวสุภาพร สารขันธ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100010 นางสาวปวีณา หาหลง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100011 นางสาวสายธาร สิงชู โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100013 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีนุ้ย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100016 นางสาวณิชากร ปานไชย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100017 นางสาวศุภิสรา โคตรเศรษฐี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100018 นางสาวภัครมัย แก้วเมืองกลาง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100019 นางสาวปณิตรา สิทธิภา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100024 นางสาวสุภาพร สารขันธ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100028 นายศุภากร ปิดตาทะสา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100030 นางสาวพิมพ์ชนก กมลภพ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100034 นางสาวฑิตฐิตา คำนา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100035 นางสาวดวงกมล โปร่งสันเทียะ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100037 นางสาวกนกวรรณ ภูแล่นนา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100040 นางสาวสุภาภรณ์ นันทริด โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100048 นางสาวรติยา สิมพรม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100049 นางสาวเบญจมาศ​ โพธิ์​ศิริ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100051 นางสาวนริสรา สุทธาโย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100052 นางสาวเกษรินทร์ ปรินทอง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100053 นางสาววรนุช บุษบา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100054 นางสาวนวรัตน์ แก้วแสนชัย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100056 นางสาวฐิติพร ไชยรถ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100057 นางสาวสไบทิพย์ เพชรอินทร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100058 นางสาววรรณิดา ลุนสา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100061 นางสาวพัชรินทร์ คะหาญ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100063 นางสาวศิรภัสสร ขรรค์ทัพไทย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100064 นางสาววชิรญาณ์ สังฆมณี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100065 นางสาวอชิรญา สนุกล้ำ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100067 นายวิวัฒน์ อุปัชฌาย์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100069 นางสาวจิรัฐิติกาล วันทอง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100072 นางสาวสิริโสภา วรวงศ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100077 นางสาวประกายกานต์ อินปาว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100081 นายปัญญา แสนอุบล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100082 นายภูผา ผาเเดง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311005 เคมี (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100089 นางสาวจิรภิญญา ยอดแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100091 นางสาวเกื้อกานต์ อันสีลา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100092 นางสาวพรรณิพา อุปแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100094 นางสาวทรงสุดา สวัสดิ์จิตต์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100095 นางสาวกมลมาศ นิลคร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100099 นางสาวปิยมาศ นามเทพ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100102 นางสาวอัญญิกาวรรณ์ ละอองโชค โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100103 นางสาวปิยนุช คิดเข้ม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100105 นางสาวณัฐชญาพร กิ่งโพธิ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100110 นางสาววราคณา ศิริเวช โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100111 นางสาวติยาภรณ์ ตู้กลาง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100113 นางสาวธีรารัตน์ ร่วมสุข โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100117 นางสาวกัลยากร นามพิลา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100119 นางสาวกัลยากร นามพิลา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100121 นางสาวธนบรรณ อุภัยศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100126 นางสาวอนุธิดา เลิศไธสง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100127 นางสาวมัณฑนา แดงไธสงค์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 63311036 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100130 นางสาววิภัสญา ไชยดี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313005 นาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100133 นายภานุวัฒน์ เพิ่มพูล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ห้องประชุม 151205 ชั้น12 61316207 รัฐศาสตร์ (ร.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100138 นางสาวเบญญา คำมุลคร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100139 นางสาวธนัญญา ศรีลาพัฒน์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100140 นางสาวสุคนธนรี ยศอุบล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100141 นางสาววิภัสญา ไชยดี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100147 นางสาวลดาวรรณ โคตรรักษา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100149 นางสาวนภัสสร บัวศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ห้องประชุมใหญ่คณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้น 15 61316209 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100150 นางสาวอังศณา ขนานแข็ง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100151 นางสาวสุมิตตา อาจสุโพธิ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100152 นางสาวฐิตาพร คำตา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100154 นางสาวกนกวรรณ ประเสริฐหล้า โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100157 นางสาวอภิสรา คุ้มถนอม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100158 นางสาวมุกศิมาศ เคนทรภักดิ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313034 ภาษาจีน (แขนงวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ) (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100159 นางสาวปาลิตา สุพรรณ์นอก โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100162 นางสาวธิติยา โกฏิรักษ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100163 นายกษิดิศ จำรัสรักษ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100164 นางสาวอริสา ขันอาษา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100169 นางสาววราพร รีชมรัตน์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100172 นางสาวสิริยากร คลอง​หนอง​ขาม​ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100174 นางสาวยุพรัตน์ ศิริชัย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100178 นางสาวพิมพ์ใจ ประเทศแก้ว. โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100181 นางสาวชลธาร อุทุมทอง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100183 นางสาวศิริลักษณ์​ แสงเพชร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100184 นางสาวกัญญารัตน์ วันชูเพลิด โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100205 นางสาวกนกกร ศรีกู่กา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100206 นางสาวลลิตา เลกระโทก โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100211 นางสาวธิดารัตน์ รัตเสนสี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100213 นางสาวอริศรา แสงคุณ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100217 นายกฤติภูมิ ซ้ายโพธิ์กลาง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100218 นางสาวนิศารัตน์ เมืองกลาง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100220 นางสาวศุพรัตน์ น้อยบุตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 63311022 บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100224 นายปารมี มุระดา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100226 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วมณี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100228 นายอธิวัฒน์ สุขเสนา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 61314020 การบัญชี (บช.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100230 นางสาวปิยธิดา เวฬุวนารักษ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ห้องประชุม 151205 ชั้น12 61316207 รัฐศาสตร์ (ร.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100231 นางสาวสิริรัตน์ สุพรรณ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100232 นางสาวรัตติยา ไชยคำนวน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100234 นายสุทธิพงษ์ คลังพระศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 33 อาคารคณะนิติศาสตร์ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 63316101 นิติศาสตร์ (น.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100236 นางสาวสลักจิตร คำแพง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100238 นางสาวจิดาภา อักขะราษา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ห้องประชุมใหญ่คณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้น 15 61316209 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100239 นางสาวอรยา คำศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100240 นางสาวปริชญา ทองกาล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100243 นายศุภกิจ แปลนดี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100244 นายธนชิต ชื่นนิรันดร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100249 นางสาวจารวี แน่นอุดร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100251 นายอดิเทพ วงษาเทพ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100252 นางสาวนฤมล ดวงวิสัย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100258 นางสาวภัทรจาริน ขึ้นหมากค่าง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100263 นายศุภวิชญ์ ลำพาย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100266 นางสาวณัฏฐธิดา ลัดนิล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100268 นางสาวพิมประภา ธัญญะภู โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 62313041 ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100269 นางสาวปนัดดา อุดหนุน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100276 นางสาวคิริมา ศรีมุงคุณ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100277 นางสาวพรพิสุทธิ์ พิมพ์เบ้า โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313002 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100280 นายพัชรพล ปรีบูรณ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100282 นายนัทธพงศ์ แสนทวีสุข โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100288 นางสาวมัณฑนา เจริญชัย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100291 นางสาวศศินา ฮุงหวล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 37 อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น ห้องประชุมพระวิษณุกรรม 1 ชั้น 7 61312111 วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) (วศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100293 นายภูวนาท สหุนาลุ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 37 อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น ห้องประชุมพระวิษณุกรรม 1 ชั้น 7 61312109 วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) (วศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100300 นายฐานิดา โสนาคู โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100303 นายธีรศักดิ์ ประนิล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100304 นางสาวผกาวรรณ เนื่องไชยลี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313014 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100305 นางสาววรัญญา ผลกิจ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100307 นางสาวพัชรา มะธิมาปะเข โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100308 นางสาวศิรินทรา บุริวัน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100313 นางสาวณัฐทริกา ชะตาถนอม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100315 นางสาวศศิกานต์ มงคล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100327 นางสาวชนิดาพร สิงห์ภักดี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313002 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100331 นางสาวสุพัฒ์ตรา นาหนองขาม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100339 นางสาวจีรนุช เปรมไธสง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100340 นายจิรายุทธ ทุมมาศ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100347 นางสาวเกวลิน บุตรไธสง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100350 นายคณัฐพล ภูพันเว่อ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100354 นางสาวพรรณวรินทร์ ภูเนตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313012 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100355 นางสาวจินดารัตน์ น้อมระวี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100358 นางสาววิรัชยาภรณ์ พงษ์จิตภักดิ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ห้องประชุม 151205 ชั้น12 61316207 รัฐศาสตร์ (ร.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100363 นางสาวธัญวรัตม์ สิทธิวีระกุล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100365 นางสาวสาวิตรี สะตะ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100366 นางสาวจิราภรณ์ พันธุ์ศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100370 นายรติพงค์ จันใหม่ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100371 นางสาวประกายแสด ประเมลัย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100376 นายจตุภูมิ หลักคำ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100377 นายจิตรติ ตู้เชียงเพ็ง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100379 นางสาวณัฐสุดา มาตรา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100380 นางสาวณัฐธิษา มังคะรัตน์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100381 นางสาวจุฑามาศ อันวารี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100382 นางสาวกุสุมา ขันธพงษ์วารี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100385 นางสาวภัทราวดี นากอก โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100387 นายรัชพล โคกลือชา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100390 นางสาวอารีรัตน์ วิชาสวัสดิ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100391 นางสาวโยธกา มหาหงส์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100400 นางสาวอธิษา ฝางแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100402 นางสาวสิริยากร ศรีกุลคร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100403 นายพรศักดิ์ สิงห์สุธรรม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100405 นางสาวมัณฑณา เพชรินทร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100411 นางสาวธิดารัตน์ ศรีวารี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100416 นางสาวณัฐณิชา ศรีรอด โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100417 นางสาวศิริประภา ศรีผลสมอ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100424 นางสาวภัทรวดี ศรีโสภา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100430 นางสาวอรวรา อุประ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100435 นางสาวนัฐฌา วิโทจิตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100441 นายสายนที นิงคะลี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100443 นางสาวณัฐรดา ลาดศิลา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100447 นางสาวกมลพรรษ์ เกณทวี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100448 นางสาววรรณิภา ศรีนาเรือง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ชั้น 9 ห้อง 150902 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100449 นางสาววิภาวดี ขามขมเขต โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100452 นางสาวอาทิตยา แสนสำโรง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100455 นางสาวนิธิณัฐดา ผ่องฉวี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100458 นางสาวสุภาวดี วรวงษ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311007 ฟิสิกส์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100459 นางสาวเสาวลักษณ์ พันพิทักษ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100464 นางสาวรัตติยา นนท์มุลตรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100469 นางสาวกชกร ภานิคม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100471 นางสาวพัชราภา ดอนมงคุณ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100473 นางสาวสมฤทัย มุขสาร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100477 นายมังกรชัย โกยทา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 61314020 การบัญชี (บช.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100485 นางสาวนัทราพร ศุภอุดร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100488 นายพรพิทักษ์ สิงห์คำป้อง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100490 นางสาวจุติพร ยะปะพันธ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100491 นางสาวพรวิภา กำไรงาม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100492 นางสาวพรรัตน์ ตรีสอน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100497 นางสาวกฤษณ์ฤดี นราวงษ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100499 นางสาวอุทัยวรรณ จันทร์มณีวงค์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 61314020 การบัญชี (บช.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100502 นางสาวกัญญาภัค ปากวิเศษ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100503 นางสาวภัทรธิดา บุญเลิศ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100504 นางสาวชลธิชา ศรีเครือดง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 33 อาคารคณะนิติศาสตร์ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 63316101 นิติศาสตร์ (น.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100507 นางสาวภัณฑิลา นุการรัมย์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100510 นางสาวจิตรลดา สาระวัน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100512 นายธนากรณ์ แฝงกลิ่น โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100516 นางชญาดา คงสิม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313035 ภาษาจีน (แขนงการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100520 นางสาวพิมพ์ไพริน ภูเรียนคู่ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100533 นางสาวพิริยาณี แดนศิริมา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100534 นางสาวอุไรพรรณ โคตรโนนกอก โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312013 สถิติศาสตร์ประยุกต์ (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100536 นายจิรายุส ยศพล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100540 นางสาวเพชรธิดา คำนัอย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100551 นางสาวศิริวรรณ ไชยสวัสดิ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312002 ชีววิทยา (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100552 นางสาวพัชราภรณ์ กองแสน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100560 นางสาวนางสาว มุธิตา รัตนพล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100564 นางสาวพีรดา โพนวิบูลย์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100566 นางสาวอริสรา บุญเสริม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100570 นางสาวเยาวนุช ปัญญาสาร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100572 นางสาวศิรประภา บุญท้าว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100577 นางสาวณัฐนิชา รัตนะ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 61314017 การจัดการ (บธ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100578 นางสาวปาริชาด โฉมยงค์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 33 อาคารคณะนิติศาสตร์ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 63316101 นิติศาสตร์ (น.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100592 นางสาวอารียา สิงคาม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312010 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100593 นางสาวชนินันท์ กมลสาร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100595 นางสาวรุ่งทิพย์ เชตะวัน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100596 นางสาวเสาวภา โพธิ์หล้า โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100597 นางสาวจิราภรณ์ สุขเสริม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 35 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 2 61315013 เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ (แขนงเทคนิคการสัตว์แพทย์) (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100598 นางสาวชฎาพรรณ ซาเสน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100600 นางสาวชลธาร อุทุมทอง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100602 นางสาวมยุรฉัตร เสมอไวย์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100609 นายรักษ์พงษ์ เวียงยศ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100610 นายอนิวรรต วงค์อามาตย์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311007 ฟิสิกส์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100613 นางสาวเกวลี ชาวไทย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100614 นางสาวศิริษา สายแสน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100620 นายชยธร พยอมใหม่ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100624 นางสาวพัทรพร หาญแจ้ด โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100628 นายพีรพัฒน์ สมศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100631 นางสาวชนิดา สุ่มมาตย์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311005 เคมี (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100633 นางสาวเอวิตรา สมภาร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100637 นายรัฐกิตดิ์ จันร้อยเอ็ด โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100640 นางสาววิลาวัลย์ สาโยธา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100641 นางสาววราภรณ์ เอี่ยมสูงเนิน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100651 นางสาวเหมวดี บุดดีคง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313002 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100659 นางสาวมณฑิตา โททุโย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100663 นางสาวอุมาพร โพธิ์ทัศน์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100667 นายชิงชัย สิงธิมาศ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100672 นางสาวศิรินภา สุขน้ำคำ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100674 นางสาวนฤมล บุญวิจิตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100675 นางสาวนิธิพร แสงสว่าง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100680 นายธนภัทร์ กั้วพิจิตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100685 นางสาวสุภารัตน์ ศรีกำพล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100688 นายนพรัตน์ สอนอร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100692 นางสาวอลิษา นาสมตรึก โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100697 นางสาวสุทธิดา นามวิเศษ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100698 นางสาวนันธพร เพ็งรัตน์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100716 นางสาวสุทธิดา คำมุงคุณ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100721 นางสาวกิติยา นาไชย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100724 นางสาวสุมินตรา บุญทวี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100727 นางสาวเครือแก้ว ทศบุญชัย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100731 นางสาวจิราพร หาระวงศ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100732 นางสาวอนัญญา โชติพัฒน์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100733 นางสาวอรนุช แสงสลวย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100734 นางสาววรรณกานต์ แฝงชัยภูมิ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100740 นางสาวศศิกานต์ อินทร์โท่โล่ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100745 นายวรชิต โชติพิบูลย์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100749 นางสาวจิราภรณ์ รังพงษ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100755 นางสาวนวพร มงคลมะไฟ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100756 นางสาวเพชรลดา ลีลา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100759 นางสาวอาทิตยา นันเจริญ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 33 อาคารคณะนิติศาสตร์ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 63316101 นิติศาสตร์ (น.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100765 นายวิทยา โพธิ์ทอง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100767 นางสาวจุฑาทิพย์ นามพงษ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100769 นายศรเทพ พละไชย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100776 นางสาวหทัยรัตน์ ดีสักขวา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100781 นางสาวพิยดา พิชา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100787 นางสาวรัตติญากร มงคลแก่นทราย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100789 นางสาวกุลนรี ครองศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100794 นางสาวจิดาภา ใจเอื้อ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100797 นางสาวสุภนิดา ศรีสัน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100799 นางสาววริตา ศรีนวนจันทร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100801 นางสาวจิรฐา สีลอด โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100802 นางสาวน้ำฝน รัตนะคำ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100812 นายพงศ์พนัต ขันซ้าย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313002 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100813 นางสาวนลินี มีสนาม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100818 นางสาวผกาวดี ศรีแพงเพริศ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100821 นางสาวปณิดา ชิตบุตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100822 นางสาวสุวิษา ภูจักรเพ็ชร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100824 นางสาวกัลยรัตน์ หงษา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100832 นางสาวกัญญารัตน์ ทองดี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100834 นางสาวนริศรา งามสนิท โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100837 นายเพทาย สุขเป็ง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100844 นางสาวมณฑิรา โสมเกษดารินทร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100846 นางสาวโยษิตา บุตรพรม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100853 นางสาวสิริวิมล จิตโชติ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311005 เคมี (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100856 นายพิชเยศ กลีบรัง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100859 นางสาวศิริยากรณ์ เปรยะรัตน์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100860 นางสาวศศิวิมล สมจิตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100863 นางสาวพิชญารัตน์ ขันศิลา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 61314017 การจัดการ (บธ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100869 นายชนดล เสนากิจ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100872 นางสาวพัชนียา ชูแสงศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ห้องประชุมใหญ่คณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้น 15 61316209 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100877 นางสาวชมพูนุท น้อยแสง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100879 นางสาวเกษสุนีย์ พันธุ์เนียม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100880 นางสาวมานิดา นาคมณี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 33 อาคารคณะนิติศาสตร์ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 63316101 นิติศาสตร์ (น.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100884 นางสาวเมทินี ลุกลาม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100885 นางสาวสุวิภา ใกล้สันเทียะ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 63312062 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (หลักสูตร WIL) (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100886 นางสาวบุศรินทร์ ร่มพฤกษ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100892 นางสาวจุทาทิพย์ นีขุนทด โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 35 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 2 63315017 นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (หลักสูตร WIL) (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100895 นางสาวณัฐภัทร ด่านจับกุม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100896 นางสาวขวัญนภา นาคูณ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 61314032 นิเทศศาสตร์ (แขนงการโฆษณาและการสื่อสารดิจิตอล) (นศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100898 นางสาวจารุวรรณ แสงสวัสดิ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100900 นายภควัฒน์ แก้วแถมทอง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100905 นางสาววรรณนิภา เช้าวันดี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100906 นางสาวปริญญา บุญแตง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100907 นางสาวเบ็​ญ​ญ​า​กร​ วรรณ​พนม​ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 33 อาคารคณะนิติศาสตร์ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 63316101 นิติศาสตร์ (น.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100909 นางสาววันวิสา ผาลี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100911 นางสาวนารีรัตน์ นามมันสา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100913 นางสาวจิราภรณ์ มั่งคั่ง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100917 นางสาวกานต์พิชชา บุญสาย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100920 นางสาวธนัชชา เสนจันตะ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100923 นางสาวชัญญานุช เครือเเสง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313014 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100926 นางสาวพัชริดา อุดหนุน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313014 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100927 นางสาวฐิติวรรณ อดิเรกสกุล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100928 นางสาวนฤมล มงคลศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313014 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100929 นางสาวภัทรลดา วงษาคร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100936 นางสาวสุพิศชา วงศ์คำษา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100940 นายวรโชติ เหวิจิตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100941 นายธีระพัฒน์ มะยา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100942 นางสาวศิริวิภา เฉลียไว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 61314032 นิเทศศาสตร์ (แขนงการโฆษณาและการสื่อสารดิจิตอล) (นศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100943 นางสาวโสภิดา ยาวะโนภาส โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ชั้น 9 ห้อง 150902 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100950 นางสาวโชษิตา หารา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100954 นายทัศน์ไท พละวงค์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311025 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100957 นางสาวนฤมล กุลค้อ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311007 ฟิสิกส์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100961 นางสาวเนตรนภา พรมธิดา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ชั้น 9 ห้อง 150902 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100965 นางสาวภัทรวรรณ ศรีรังกุล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313012 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100979 นางสาวอุบลรัตน์ ยุบลมาตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100983 นางสาวฐานิดา โคสาสุ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100985 นางสาวโสมจินตนา ภูแซมแสง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100986 นางสาวจิราภรณ์ ภูนารี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100988 นายปิยวัฒน์ ดีสงคราม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100997 นางสาวกรรณิกา ควรไชย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410100998 นายอิสระ ภูนา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101001 นายบดินทร์ พรมเทพ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101004 นางสาวจุฑาวรินทร์ ภูธาตุ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101005 นายวัชิระ ภูมะ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101013 นางสาวสิริรัตน์ โสภาคะยัง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313002 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101017 นางสาวศิรินุช ปราบพาล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101018 นางสาวชลนิภา อินทะพาน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101019 นางสาวมัทนา เฉิดเจริญ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101020 นายยศพร อามาตโพสี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ชั้น 9 ห้อง 150902 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101025 นางสาวอุมาวดี แหล่งสนาม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313012 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101029 นางสาวนิลปัทม์ พลอ่อนสา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313034 ภาษาจีน (แขนงวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ) (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101036 นางสาวเก็จศราพร คำเลิศ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101038 นางสาวเพ็ญพิชชา วรรณ์ชูมาตร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101039 นางสาวฐิตาพร พรมหนองอ้อ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101040 นางสาวปุญญาภา ศรีละพล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101042 นางสาวกรรณิกา ห้วยระหาญ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101044 นางสาวสุภาพรรณ ศิริอรรถ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ห้องประชุมใหญ่คณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้น 15 61316209 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101045 นายกฤติพงษ์ โพธิสาขา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ห้องประชุมใหญ่คณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้น 15 61316209 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101048 นายอัษฎาวุธ เพ็งแข โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101049 นางสาวจุทามนี ช่างศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 61314017 การจัดการ (บธ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101051 นางสาวนริศรา เจริญผิว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101053 นางสาวมัฐนันท์ วันแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 61314017 การจัดการ (บธ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101055 นางสาวเกวลิน มหาอุต โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101056 นายภาณุพงศ์ โชคเหมาะ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ห้องประชุมใหญ่คณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้น 15 61316209 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101059 นางสาวโสริญา แสงศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101065 นางสาวนางสาวกิตติยา กล่อมปัญญา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101067 นางสาวอารียา ดอกบัว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311007 ฟิสิกส์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101068 นางสาวพัชรินทร์ ชินดา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101070 นางสาววิจิตรา ลอยสนั่น โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101073 นางสาวปรียารัตน์ ภูคงน้ำ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101075 นางสาวจิราวรรณ พุทธพันธ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101077 นางสาวพิยดา ศรีสะอาด โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101080 นางสาวธัญญารัตน์ ห้วยทราย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101081 นางสาวงามขำ วงศ์แสน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101084 นางสาวอชิตา มะธิมะนัง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101088 นางสาวจีรนันท์ อินกอง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101092 นางสาวณัฐริกา ตันกูล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101094 นางสาวสุพิชชา แคนอินทร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101096 นางสาวธนวรรณ เพ็ญนาดี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101111 นางสาวปานกนก แสงนาโก โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 35 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 2 63315001 เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101115 นายอภิวัฒน์ กันทาราษฎร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101121 นายอัจฉริยะ ต้นกันยา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101127 นางสาวจุลนทรัพย์ เหง่าโพธิ์ศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101129 นางสาวอนุษา ชารีอัน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101134 นายอภิวัฒน์ กันทาราษฎร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101136 นางสาวชนิดา ตะสอน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101137 นางสาวสุภาพร หลินโนนแดง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101138 นางสาวปณิตา ตะสอน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101150 นางสาวสิรภัทร อันไกรฤทธิ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313035 ภาษาจีน (แขนงการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101151 นางสาวกนกพร เพียสา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101152 นางสาวอารีรัตน์ พรมทองดี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101154 นายศักดิ์ชาย ภาจันทร์คู โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101157 นางสาววันเพ็ญ จันทร์โสภา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101158 นางสาววณัญญา พาเจริญวงษ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101159 นางสาวศิริรัตน์ พุดบุรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101162 นางสาวนุชจิรา ถานะลุน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101163 นางสาวณัฐฌา วงนะพันธ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101164 นางสาวชิตสมัย ขุนไชย์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101173 นางสาวเบญจวรรณ เกษราช โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 62314019 การโรงแรมและการท่องเที่ยว (บธ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101175 นางสาววราภรณ์ บุญสังข์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101177 นางสาววิภาวดี พรหมกุล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101184 นางสาวเกตวลี ไกรษี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101189 นางสาวกนกพร ชุมถนอม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101190 นางสาวอร​อนงค์​ ตรีวงค์​ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311005 เคมี (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101192 นายอภิวัฒน์ กันทาราษฎร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101195 นางสาวเก็จศราพร คำเลิศ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312005 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101205 นางสาวบุศรินทร์ แสงเนตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101209 นางสาวโสภิดา วงษ์ชา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101210 นางสาวณัฏฐณิชา ทองบ่อ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101215 นางสาวอรัญญา หมูนดี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311005 เคมี (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101216 นางสาวธนวรรณ พันธุ์พรม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101225 นายธีรพงษ์ ดงรังสี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101229 นางสาววิภาวี หล่าบุญทัน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101234 นางสาววรดา คำหล้าแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101238 นางสาวข้าวหอม วงษ์คำ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101243 นางสาวพนิดา พันกิจ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101246 นางสาวภัทรธิดา เจริญรักษ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101252 นายกษิดิศ คันลาสิทธิ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101253 นางสาวนรีรัตน์ เศษรินทร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101255 นายบริภัทร อุปแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101256 นางสาวยศวดี นาธงชัย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101258 นางสาวธารทิพย์ ชาสุนทร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101263 นางสาวสุกัญญา แสงตันชัย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101264 นางสาวจิราวรรณ บุตรสิม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313002 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101265 นางสาวสุธิดา สิงห์พลงาม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101266 นางสาวนาราภรณ์ คงสมของ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101267 นางสาวฐิตินันท์ แพงดา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101269 นางสาวสุภาวิดา สิงห์คำ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 33 อาคารคณะนิติศาสตร์ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 63316101 นิติศาสตร์ (น.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101270 นางสาวนิสิตา แก้วประสิทธิ์พงศ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 33 อาคารคณะนิติศาสตร์ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 63316101 นิติศาสตร์ (น.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101271 นางสาววิภาดา ทิพรส โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101272 นางสาวปิยธิดา ใจงาม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101273 นางสาวเครือวัลย์ เดชพละ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101274 นางสาวทิวาวรรณ ทิพย์ดนตรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101285 นางสาววันวิสา สันโส โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 33 อาคารคณะนิติศาสตร์ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 63316101 นิติศาสตร์ (น.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101286 นางสาวจุฑามาศ เฉวียงวาส โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101288 นายบำรุง ทฤษฎี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101292 นายจิรายุส ยศพล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101294 นางสาวรุ่งทิพย์ คำภูมี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101295 นางสาวกมลกานต์ เวียงคำ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313034 ภาษาจีน (แขนงวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ) (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101297 นางสาวพจนีย์ ดวงมั่น โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101299 นางสาวธิดา งามแสง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101300 นางสาวเจนจิรา วรรณุประธรรม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 35 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 2 61315005 สัตวศาสตร์ (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101304 นางสาวสุดารัตน์ ภูธาตุเพ็ชร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101311 นางสาวประภารัตน์ สารสิทธิ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101320 นางสาวมัสยา ทองปลาย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101322 นางสาวนราวัลย์ ครองสี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101326 นางสาวภัสสร โนนสูง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101329 นางสาวพรรภษา ประเสริฐไทย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101330 นางสาวพรศิริ เสียงเพราะ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101332 นางสาวหฤทัย วิระษร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101336 นายจักรภพ สีร้อยคำ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101340 นางสาวนิตญา พลธรรม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101341 นายไกรสร หอระษัตย์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101343 นางสาวณัฐชนันต์ มืดพา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101346 นางสาวปิยธิดา จงจอหอ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101347 นางสาวดวงกมล หอมสมบัติ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101348 นางสาวอริสา รักกลาง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101355 นางสาวอัจฉรา พรมบุบผา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101356 นางสาวจีรนันท์ ยุบลมูล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101357 นางสาวกุสุมา แก้วประเสริฐ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101358 นางสาวสุวรรณา พิมลนอก โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101360 นางสาวศศิมา พระโคตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101361 นางสาวพีรดา โพนวิบูลย์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101363 นางสาวชนิกานต์ บุตรพรม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 61314020 การบัญชี (บช.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101370 นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณเพ็ง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101371 นางสาวธนภรณ์ ไชยวงค์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 61314020 การบัญชี (บช.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101379 นางสาวปาริชาติ สีหาบุตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101380 นางสาวทัตติยา ผุยบัวค้อ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101381 นางสาวเจษฎาภรณ์ วังทอง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101382 นางสาวศิรินภา ดาคม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101383 นางสาววริษฐา ไชยโชติ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101385 นางสาวบวรลักษณ์ ถนอมกุล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101387 นางสาวศศิประภา ภูงามทอง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101388 นางสาวภัทรวดี พันธ์ดงยาง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313014 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101389 นางสาวจิราภรณ์ แสนทวีสุข โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101390 นางสาวชนิดา บุญชิต โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101391 นางสาวธีรนาฎ อ้วนผุย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 61314017 การจัดการ (บธ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101396 นางสาววรรณวิสา นาชัยนาค โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ห้องประชุมใหญ่คณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้น 15 61316209 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101398 นางสาวปนัสญา กมลชิต โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313014 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101401 นางสาวชลฤทัย โพธิ์แก้ว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101408 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ชั้น 9 ห้อง 150902 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101412 นางสาววัทนวิภา จ่าทอง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101414 นางสาวอริสรา แสงอุทัย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101415 นางสาวมัณฑนา เสยขุนทด โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101416 นางสาวอรรัมภา สิทธิ์เสือพะเนาว์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101418 นายสกุลชัย ธรรมวัน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311007 ฟิสิกส์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101421 นางสาวนลินทิพย์ ถานาศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101423 นางสาวชลดา ไชยโยธา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101426 นางสาวพรชิตา กุลมินท์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101428 นางสาวภัทรวดี ศรีคำมุล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101429 นางสาวฐิติมา ทาศรีภู โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101430 นายวิทยา สารสุข โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ห้องประชุมใหญ่คณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้น 15 61316209 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101431 นางสาวธนัญญา ผจงจิตสม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101433 นางสาวกฤติยาภรณ์ อุปถานา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101436 นางสาวน้ำฝน อุตรัตน์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101438 นางสาวสุภารัตน์ เลิศไธสง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101445 นางสาวขวัญฤทัย คงวงค์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101448 นางสาวนัฐริยา สงวนรัตน์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101452 นายศุภชัย สุนนท์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101461 นางสาวกัญญารัตน์ อินนอก โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101462 นางสาวปภาวรินทร์ เสนจันตะ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101465 นางสาวภักติยา ผิวเดช โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313014 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101466 นางสาวกัญญารัตน์ นามมุงคุณ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101470 นางสาวณัฐนิษฐา อุปนิ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313034 ภาษาจีน (แขนงวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ) (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101473 นายพัทธพล ผาชาตา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313034 ภาษาจีน (แขนงวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ) (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101477 นายพิฆเนศ สีบุญ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101479 นางสาวอนุธิดา วรจิตร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101483 นางสาวสุคนธนรี ยศอุบล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101490 นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วมณี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101491 นายสุรเชษฐ์​ พาลี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311007 ฟิสิกส์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101493 นางสาวจันจิรา ภูลายยาว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101503 นางสาวธิดารัตน์ คงชะเวท โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101505 นางสาวลักษิกา พรมเมือง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101510 นายณัฐ​พงษ์ ฉายสวัสดิ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ห้องประชุมใหญ่คณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้น 15 61316209 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101518 นายธนภัทร ไชยภักดี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101519 นางสาวกนกพร สิงห์จันทร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101521 นางสาวประภัสรา เทียมทัด โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101522 นางสาวศกุลรัตน์ สิทธิภาพ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101524 นางสาวสิรินาถ มูลเพชร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101532 นางสาวกุสุมา ระภักดี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101533 นางสาวสุภาภรณ์ ทวีเขียว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101536 นางสาวสิลิวรรณ โสภาพร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101538 นางสาวกุลสตรี อาจบัณฑิต โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101539 นางสาวอรฐิชา แสนณรงค์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101540 นายอนุวัช เวฬุบรรพ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101542 นางสาววราภรณ์ นาคำ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 33 อาคารคณะนิติศาสตร์ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 63316101 นิติศาสตร์ (น.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101543 นางสาวอทิตยาภรณ์ จิตรพงษ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311007 ฟิสิกส์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101545 นางสาวเปรมวดี ช่างทำ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101551 นายธนากร มาลาพุด โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101553 นางสาวสุดารัตน์ นามไธสง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 37 อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น ห้องประชุมพระวิษณุกรรม 1 ชั้น 7 61312111 วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) (วศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101555 นางสาวกฤติยาภรณ์ สีทา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 37 อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น ห้องประชุมพระวิษณุกรรม 1 ชั้น 7 61312111 วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) (วศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101557 นางสาวกานตร์ธิดา ไชยขันธุ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101571 นายสโรชา สีพวงมะลัย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101575 นายวีระศักดิ์ หวินกำปัง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101576 นางสาวมณฑิรา เหมือยไธสง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101580 นางสาวชไมพร รมสมบุตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101582 นางสาวจารุวรรณ กาดกอง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101583 นางสาวจันทิกา ไวมาตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101584 นางสาวสุวนันท์ บุญทา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101591 นายนิติกร เอกพันธ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ชั้น 9 ห้อง 150902 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101592 นางสาวปรีญานันท์ แสงกล้า โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101607 นางสาวยอดบัวงาม การสะอาด โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101613 นางสาวพรรณวรินทร์ ชานาตา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101615 นายณัฐวุฒิ โคตมูล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101616 นายธนพล จำปาแดง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101617 นางสาวจิราภรณ์ อินทมนต์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101621 นางสาวจุฬามณี เศษวงษ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101624 นางสาวธิรารัตน์ หัตถแสน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101626 นางสาวอรวรรณ ชุ่มอภัย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101631 นางสาวจารุนันท์ สุภา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101632 นางสาวอติพร มีภูงา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101633 นายอภิสิทธิ์ื อาจเดช โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101634 นายธนโชติ ลมชาย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101635 นางสาวปณิตา สุวรรณแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101637 นางสาวสิริพัชร โสภาราษฎร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101639 นายสุภาพร รูปละออ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ห้องประชุมใหญ่คณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้น 15 61316209 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101644 นายอรรถพล ขันรักษา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101646 นางสาวศศิวิมล เชื้อบัณฑิต โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101651 นางสาวพรชิตา จันทสิงห์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101658 นางสาววริศรา จันบัวลา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101663 นางสาววิมล ปะตังถาโต โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ชั้น 9 ห้อง 150902 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101666 นางสาวจริยาภรณ์ วรแสน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311005 เคมี (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101667 นางสาวรุ่งนภา บุญสมร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101668 นายวุฒิพงศ์ ระมงคล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313002 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101671 นางสาวชนนิกานต์ ขุนอ้วน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101672 นายรัฐสภา สมบัติภูธร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101675 นางสาวปัณฑิตา เพชรมณี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101676 นางสาวสินีนาฏ คำไชโย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101679 นางสาวกมลทิพย์ กมลเพชร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101681 นายฉัตรชัย ทองมี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313002 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101691 นางสาวอินทิรา ชาวงษ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101695 นางสาวฐิติกร ไฝดี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101696 นางสาวชญาดา โคตรพัฒน์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101697 นายบริภัทร อุปแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101699 นางสาวศิริวรรณ ลาดกุดลิง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 35 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 2 63315001 เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101704 นางสาวพิมลพรรณ กังฉิมา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101708 นางสาวชลลดา เปี่ยมรอด โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 35 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 2 61315007 บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101711 นางสาวจารุวรรณ ค่ำติรัมย์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 61314013 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101712 นางสาวจิรัชญา คชอาจ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101714 นายชัยมงคล มูลเหลา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101715 นางสาวกชกร ทุมคำ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101726 นายกรวิชญ์ น้อยอินทร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101727 นางสาวณัฐชยา ศรีสว่าง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101730 นางสาวศุภลักษณ์ สกุลไทย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101736 นายอาณัฐชัย อาษาภา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101740 นายวัชรพงษ์ อุทุมพร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101741 นางสาวจันทรวิมล บุญเพ็ง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101747 นางสาวเกศสุดา ศรีชาเนตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101750 นางสาวธนัญญา ศรีชัยทอง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101751 นางสาววชิรญาณ์ มุทิตา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101755 นางสาววิชญาดา อุดรประจักษ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101758 นางสาวศศิวิมล ธารเพิ่ม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101760 นางสาวณัฐทิตา ภูสกุล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101762 นางสาวจินตพร ขวัญมา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101763 นายเดชา กระอาจ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313034 ภาษาจีน (แขนงวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ) (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101764 นายณัฐพล นนทะคำจันทร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101766 นางสาวลภัสรดา บุญวิเศษ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101767 นางสาวลภัสรดา บุญวิเศษ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101768 นางสาวลภัสรดา บุญวิเศษ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101773 นายศุภวัฒน์ ผุยคำภา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101776 นางสาวริศรา จันทะไทย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101777 นางสาวอทิตยา ศิลากากิ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101778 นางสาวสุภาภรณ์ สามสี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101781 นางสาวพัชรี กุลชนะรงค์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ห้องประชุม 151205 ชั้น12 61316207 รัฐศาสตร์ (ร.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101785 นางสาวพิชาดา ลามพัด โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101790 นางสาวนวอร บำรุงเกาะ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101804 นางสาวปิยธิดา ยอดกระโทก โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101805 นายรัฐกฤติม์ จันทะฮุย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101814 นางสาวรัตนพัชร รัชโพธิ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311005 เคมี (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101821 นายธวัชชัย พงษ์คำพันธ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101823 นางสาวนางสาวสิริมา คูเมือง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101825 นายณภัทร เปานาเรียง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101828 นางสาวปัทมา บุตรงาม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313034 ภาษาจีน (แขนงวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ) (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101829 นางสาวสุธีรา ยุบลพาศ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101832 นางสาวพิชญ์ชยา วารีคำ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101833 นางสาวเนตรอัปสร โคสมบูรณ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101838 นางสาวธิตินันท์ ศิริมนตรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101843 นางสาวจุฑาขวัญ วงษ์แวง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101844 นางสาวจันทร์สุดา ดวงนิล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101847 นางสาวอาทิตยา ชูรังสฤษฏิ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101849 นางสาวอภัสรา มาสันเทียะ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101858 นางสาวกนกวรรณ จงจิตต์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ห้องประชุมใหญ่คณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้น 15 61316209 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101861 นางสาวกิตติยาพร นามบุดดี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101863 นางสาวสุดารัตน ชะลุนรัมย์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101866 นางสาวกนิษฐานันท์ พรมนิกร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101867 นายเอกลักษณ์ คลื่นเเก้ว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101868 นางสาวอทิตยา แก้วโท โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101875 นางสาวสุธิตา ปัชชาแปลง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101876 นายนครินทร์ ช่วยรักษา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101879 นางสาวสุธาวี บุญมา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101881 นายธนดล ไสยรส โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101884 นายปุญญพัฒน์ บุญไพโรจน์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 33 อาคารคณะนิติศาสตร์ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 63316101 นิติศาสตร์ (น.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101885 นายภาณุพงษ์ พิมพ์งาม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101886 นางสาวพวงผกา อาษาราช โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101887 นางสาวปวีณา สิงห์นาครอง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101888 นางสาวปนิดา วิชัยผิน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101889 นางสาวภัทราพร สอนโพนงาม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101896 นางสาวสุดาภรณ์ อิมพิมพ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101906 นายพีระพงษ์ สามด่านจาก โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101907 นางสาวเกศสุดา นิมิตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101912 นายชินวัตร นาเจริญ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101913 นายญาณวรรธน์ ประดับคำ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101917 นายยศกร เพชรพา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101918 นายอัษฎาวุธ เพ็งแข โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ห้องประชุมใหญ่คณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้น 15 61316209 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101919 นางสาวสิราวรรณ สกุลจร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101922 นางสาวศรัณยา เวหน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101925 นางสาวจิดาภา ดาโสม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101927 นางสาววรัญญา โนนสมบัติ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101929 นางสาวสมฤทัย ลำไพ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101933 นางสาวถนอมพร โคตรศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 61314020 การบัญชี (บช.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101934 นางสาวอริสา ชมภูนุช โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101935 นางสาวสุนิตา เเสนพระ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101938 นางสาวอิสราภรณ์ ภูนาแก้ว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101939 นางสาวปริยาภรณ์ ใจศิริ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101947 นางสาวศิรประภา พงษ์เผ่า โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101948 นางสาวพรทิพย์ บุญสอาด โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101951 นางสาวพิมพิกา วิสาติ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101953 นางสาวกุสุมา วิจิตขะจี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101959 นางสาวธิดารัตน์ เพิ่มพูล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101960 นางสาวละมุลวรรณ โพธิกมล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101962 นางสาวสุปรียา ไตรทิพย์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101963 นายฐาปนพงษ์ สาทองขาว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313005 นาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101964 นายอภิลักษณ์ แก้วสำโรง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101966 นางสาวนริศรา นพวัฒน์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101967 นางสาวดวงฤทัย รังเพลีย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101968 นางสาวลักขณา มะลิสาร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101970 นางสาวบุศราวดี ศรีบ้านโพน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101972 นางสาวอนัญญา นาสุอินทร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101981 นางสาวสุดารัตน์ สมภาร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101982 นายธนวัฒน์ ศรีนาเรือง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101983 นางสาวรัตนาภรณ์ ทวยไธสง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101984 นางสาวสุนิษา แจ้งคำ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101987 นายจิรายุทธ ภูกองนาค โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101988 นายธนวัฒน์ เสวียงวาท โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101989 นางสาวกัญญาพัชร ทองพูล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101990 นายทินกร เชตะวัน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101992 นางสาวกัลยาพร สีรุด โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101995 นางสาวดาวิกา มาหนองหว้า โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410101997 นางสาวหฑาทิพย์ แก้วน้อย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102000 นางสาวปัญจพร ปัญญา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102006 นางสาวกรรณิการ์ ศรีณะพรม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102009 นางสาวภัทรานิษฐ์ วรภาพ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102014 นายปฏิพาน สมัยกลาง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102016 นางสาวอมราภรณ์ ราชเสน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102017 นางสาวปรียาดา เวชสาร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102020 นางสาวพลอยไพลิน เนื่องโคตะ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102022 นางสาวกันต์กมล บาลศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102026 นางสาวแสงแข แจ่มเพชร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102031 นางสาวเยาวลักษณ์ โชติพูล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311007 ฟิสิกส์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102032 นางสาวพีรดา เสนาธง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102035 นายณัฐวุฒิ ไชยขันธ์ุ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102040 นางสาวสุดารัตน์ ปัดกอง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102041 นางสาวอริสรา ศรีคลัง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102047 นายจักรพงษ์ แคนติ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102048 นายนัฐวุฒิ กิ่งพุทรา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102055 นางสาวประภัสสร กล่อมสกุล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102058 นางสาวศุภกร วันละ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 61314020 การบัญชี (บช.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102061 นางสาวสุภาภรณ์ ขีดหนองคู โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102063 นายสุรสิทธิ์ แดงดี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102069 นางสาวภัสรา ภูศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102072 นางสาวจิราพรรณ โสภาพร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102078 นายนัฐวุฒิ​ กิ่งพุทรา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102080 นางสาวจิรพัชร์ น้อยวิบล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102081 นางสาวผกามาศ ฉิวพิมาย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102084 นางสาวศศิธร สาธุชาติ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102088 นางสาวพิมพ์ชนะ นนทะนำ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 61314020 การบัญชี (บช.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102092 นางสาวศศิธร บุหรัน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102096 นางสาวปาริฉัตร สีบาล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102097 นางสาวสุชาดา พิทักษ์พูน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102098 นายรักษ์พงศ์ รักพุทธะ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102099 นางสาวฉัตรลดา อรรคอำนวย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102102 นางสาวมะลิสา ปาติสัตย์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102112 นางสาวนภัสวรรณ นนเต โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102113 นางสาวโชติกาล กาฬหว้า โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102115 นางสาวเจนนภา จันทา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 36 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 61313034 ภาษาจีน (แขนงวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ) (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102122 นางสาวสุทิชา ไชยทองศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ห้องประชุม 151205 ชั้น12 61316207 รัฐศาสตร์ (ร.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102124 นายชญานนท์ สามารถ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311003 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102125 นางสาวกัญญารัตน์ เถื่อนมิ่งมาตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102126 นางสาวจอมขวัญ คัมภีร์สอน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102127 นางสาวกรสุมา เหมมะลา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102129 นายเชิดชัย แก้วสิงห์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102130 นายนว​พล​ สุจริต​ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ชั้น 9 ห้อง 150902 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102147 นางสาวณัฐณิชา ไพศาล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102148 นางสาวกัญญานี ซ้ายหนองขาม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 62314019 การโรงแรมและการท่องเที่ยว (บธ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102150 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ชือ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102154 นางสาวฉัตรลดา อรรคอำนวย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102157 นางสาววรัญญา หันจางสิทธิ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102160 นางสาวกนกวรรณ เทศารินทร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102167 นางสาวลลิตา หอมอ่อน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ชั้น 9 ห้อง 150902 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102168 นายชิษณุชา ทุมภิศาล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ชั้น 9 ห้อง 150902 63316211 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102170 นายบดินทร์ชัย อ่อนไธสง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102172 นายฐานทัพ เสาหงษ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102173 นางสาวสุพรรณษา โคตา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102175 นางสาวดารุณี ศรีจันทร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102177 นางสาวรัชนิดา ดวงจันทร์ทิพย์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102178 นางสาวมนทิราพร ทาศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102179 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีหวัง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102183 นายสมพล นาคศรี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102184 นายคชินทร์ พิทักษ์พนัสกุล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 37 อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น ห้องประชุมพระวิษณุกรรม 1 ชั้น 7 61312107 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102185 นางสาวณัฐธิดา ศรศิลป์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102186 นางสาวจิรนันท์ พิมพ์สิม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102188 นางสาวพิมพ์ลัดดา ภูพันนา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102191 นางสาวศิริรัตน์ ศรีมันตะ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61312011 สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102193 นางสาวสุวรรณา เนียมสูงเนิน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102194 นางสาวอรุณี เบ็ญจะขันธ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102199 นายพูนทวี กุฎีพันธ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102202 นางสาวผกาทิพย์ โพธิ์งาม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102205 นายรชานนท์ รักษายศ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 63311029 การจัดการการกีฬา (ศศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102207 นางสาวชโรธร ทรัพย์บท โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102208 นางสาวนฤมล จำปาทอง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102210 นางสาวมณฑิตา อันทะโคตร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102211 นางสาวอรจิรา อารีพันธ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 61314017 การจัดการ (บธ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102212 นางสาวมัลธินี ศรีพระจันทร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102218 นางสาวบงกช จินตะกัน โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 35 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 2 61315003 เทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102225 นางสาวนิธิพร กันมา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102246 นางสาวภัทรธิดา ชัชวาลย์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102248 นางสาวประสิตา แซ่เจี่ย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311023 การสอนภาษาจีน (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102250 นางสาวจิราวรรณ เจริญดี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102252 นางสาวกนิษฐา อินทวัช โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102253 นายภาณุชาติ อะเวลา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 33 อาคารคณะนิติศาสตร์ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 63316101 นิติศาสตร์ (น.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102254 นางสาวอรอุมา วงค์คำจันทร์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102255 นางสาวสุนิสา ปาเตี้ย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102256 นายกฤตยชญ์ ศรีเดช โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102257 นางสาวเกตวรี มาตผุด โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102258 นางสาวพัชราพร สังการี โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102259 นางสาวเพ็ญพิชา โพธิขาว โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 35 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 2 63315001 เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102260 นางสาวชญานิศ วิชัยแสง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102262 นายทักษิณ สิงห์สุธรรม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102264 นางสาวสุรพิชญา งามลา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102265 นางสาววรัญญา อาจทวีกุล โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311011 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102267 นางสาวสุภัชชา เฟื่องเจริญ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 62314019 การโรงแรมและการท่องเที่ยว (บธ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102268 นางสาวสุกัญญา จันคํา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 33 อาคารคณะนิติศาสตร์ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 63316101 นิติศาสตร์ (น.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102269 นายกิตตินันท์ อุปสาร โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311034 พลศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102272 นายสุรเดช สาชัยยันต์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311007 ฟิสิกส์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102276 นางสาวฉัตรสุดา ทิพชรา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311001 ภาษาไทย (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102282 นางสาวณัฐชา โนนกอง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311006 ชีววิทยา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102287 นางสาวนุชนพิน เวียงฆ้อง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102292 นางสาวชนิกานต์ สามัญตา โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311009 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102294 นางสาวปาระมี ถวิลการ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 34 อาคารครองราชย์ครบ 60 พรรษา ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 61314032 นิเทศศาสตร์ (แขนงการโฆษณาและการสื่อสารดิจิตอล) (นศ.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102296 นางสาวพรทิพย์ ปูคะภาค โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102298 นางสาวนุชนพิน เวียงฆ้อง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311021 สังคมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102300 นางสาวชญานิน ทันใจ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102309 นางสาวธัญรดา หน่อคำผุย โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102317 นางสาวทิพย์สุดา เอกพันธุ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102318 นางสาวพัดชฎา เนตรวงค์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102321 นางสาวฤทัยกาญจน์ บำรุงหมู่ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102323 นายภัทรกร ศรีสมบูรณ์ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311004 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102328 นางสาวกุลณัฐ ภูหินกอง โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311002 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102334 นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์งาม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102335 นางสาวออมทรัพย์ ทวีวรรณกิจ โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ห้องประชุม 151205 ชั้น12 61316207 รัฐศาสตร์ (ร.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี
6410102336 นางสาวธิดารัตน์ โพธิ์ศรีขาม โครงการรับแบบ Portfolio เรียนดี อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 62311031 การประถมศึกษา (ค.บ.) Portfolio ประเภทเรียนดี