ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

    ระบบรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศบป.
    21 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

สถิติการสมัครเรียน
รหัสคณะ ชื่อคณะ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว รายละเอียด
10 ครุศาสตร์ 28 0 สถิติรายสาขา
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 1 สถิติรายสาขา
21 วิศวกรรมศาสตร์ 39 1 สถิติรายสาขา
30 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 35 1 สถิติรายสาขา
40 วิทยาการจัดการ 140 17 สถิติรายสาขา
50 เทคโนโลยีการเกษตร 19 1 สถิติรายสาขา
61 นิติศาสตร์ 90 18 สถิติรายสาขา
62 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 69 11 สถิติรายสาขา
70 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 สถิติรายสาขา
รวมทั้งหมด 443 50