ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

    ระบบรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศบป.
    21 ธันวาคม 2563 - 22 มิถุนายน 2564

สถิติการสมัครเรียน
รหัสคณะ ชื่อคณะ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว รายละเอียด
10 ครุศาสตร์ 64 8 สถิติรายสาขา
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 57 19 สถิติรายสาขา
21 วิศวกรรมศาสตร์ 74 12 สถิติรายสาขา
30 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 61 13 สถิติรายสาขา
40 วิทยาการจัดการ 288 105 สถิติรายสาขา
50 เทคโนโลยีการเกษตร 37 9 สถิติรายสาขา
61 นิติศาสตร์ 198 91 สถิติรายสาขา
62 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 170 55 สถิติรายสาขา
70 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 สถิติรายสาขา
รวมทั้งหมด 949 312