ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

    ระบบรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศบป.
    21 ธันวาคม 2563 - 22 มิถุนายน 2564

สถิติการสมัครเรียนรายสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ หลักสูตร ชื่อคณะ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 39 13
ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตร WIL) 14 6
ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (หลักสูตร WIL) 4 0
รวมทั้งหมด 57 19