ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

    ระบบรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศบป.
    21 ธันวาคม 2563 - 22 มิถุนายน 2564

สถิติการสมัครเรียนรายสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ระดับ หลักสูตร ชื่อคณะ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร WIL) 11 0
ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร WIL) 11 3
ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า 8 1
ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า 17 3
ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการช่างและผังเมือง 7 1
ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการช่างและผังเมือง 11 2
ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) 6 2
ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) 3 0
รวมทั้งหมด 74 12