ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

    ระบบรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศบป.
    21 ธันวาคม 2563 - 22 มิถุนายน 2564

สถิติการสมัครเรียนรายสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับ หลักสูตร ชื่อคณะ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 39 9
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (แขนงภาษาไทยเพื่ออาชีพ) 4 2
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (แขนงภาษาและวรรณกรรมไทย) 5 1
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม 13 1
รวมทั้งหมด 61 13