ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

    ระบบรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศบป.
    21 ธันวาคม 2563 - 22 มิถุนายน 2564

สถิติการสมัครเรียนรายสาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการ
ระดับ หลักสูตร ชื่อคณะ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 24 9
ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 21 10
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 5
ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34 12
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ 55 17
ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ 37 20
ปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต การบัญชี 31 11
ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา บัญชีบัณฑิต การบัญชี 62 21
รวมทั้งหมด 288 105