ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

    ระบบรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศบป.
    21 ธันวาคม 2563 - 22 มิถุนายน 2564

สถิติการสมัครเรียนรายสาขาวิชาของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับ หลักสูตร ชื่อคณะ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
ปริญญาตรี 4 ปี รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ 93 27
ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 40 14
ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (หลักสูตร WIL) 37 14
รวมทั้งหมด 170 55