ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

    ระบบรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศบป.
    21 ธันวาคม 2563 - 22 มิถุนายน 2564

สถิติการสมัครเรียนรายสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับ หลักสูตร ชื่อคณะ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว
รวมทั้งหมด 0 0