ขั้นตอนการรายงานตัวและส่งหลักฐาน ดาวน์โหลด PDF


-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดระบบให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ Port Folio ,เด็กดีมีที่เรียน สพม.26, เด็กดีมีที่เรียน อบจ.มหาสารคาม ,โควตาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ,รับตรงคณะดำเนินการ เข้ารายงานตัวผ่านระบบในขั้นตอนที่ 1 บันทึกข้อมูลกรอกประวัติรายงานตัวเท่านั้น
-ส่วนขั้นตอนการส่งหลักฐานการศึกษา ,สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, รูปถ่าย, มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงวิธีการ และกำหนดการนำส่ง อีกครั้งในภายหลัง

1.1 เข้าระบบกรอกข้อมูลประวัติเพื่อพิมพ์ใบรายงานตัว โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนในการค้นหา
1.2 กรอกข้อมูลประวัติ ข้อมูลการรับสั่งจองชุดนักศึกษาและชุดกีฬา
1.3 สั่งพิมพ์เอกสารใบรายงานตัวจะได้เอกสารดังนี้
      - เอกสารข้อมูลประวัติ
      - แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ
1.4 ลงชื่อในส่วนท้ายของเอกสารเพื่อเตรียมอัพโหลดข้อมูลเข้าระบบ

บันทึกข้อมูลรายงานตัว

[ ช่วงเวลาดำเนินการ 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ]