ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565

    โครงการ Portfolio ระหว่างวันที่ 11 - 29 ตุลาคม 2564

ระบบรับสมัครปิดแล้ว