ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565

    โครงการ Portfolio ระหว่างวันที่ 11 - 29 ตุลาคม 2564

สถิติการสมัครเรียน
ชื่อคณะ สมัครเรียน ชำระเงิน รายละเอียด
ครุศาสตร์ 2,908 1,600 สถิติรายสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 376 96 สถิติรายสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ 104 43 สถิติรายสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 312 164 สถิติรายสาขา
วิทยาการจัดการ 268 109 สถิติรายสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 112 37 สถิติรายสาขา
นิติศาสตร์ 191 77 สถิติรายสาขา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 224 103 สถิติรายสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 11 สถิติรายสาขา
รวมทั้งหมด 4,520 2,240