ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

    รอบ โควต้าโรงเรียนสาธิต มรม. ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2563 - 16 ตุลาคม 2563

ระบบรับสมัครปิดแล้ว